SPU : สำนักหอสมุด ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เข้าเยี่ยมชม ห้องสมุดวิศวะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-ดร.อภิรดี

ดร.อภิรดี อำนรรฆมณี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักหอสมุด เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีการจัดระบบการจัดองค์ความรู้ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการออกแบบห้องสมุด และบรรยากาศที่น่าเข้าใช้บริการ ณ ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา
#SPU # มหาวิทยาลัยศรีปทุม #มศป. #SRIPATUM #Dek59

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.