SPU : เปิดรับสมัคร “หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ สำหรับนักบริหารรุ่นที่ ๖”

S__16048159

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๑๔๘ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชวนร่วมโครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม ตามแนวทางหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต และหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร “หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ สำหรับนักบริหารรุ่นที่ ๖” โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการเรียน *มีเฉพาะค่าหนังสือ และฝึกปฏิบัติ เรียน ๒๐๐ ชั่วโมง วันอังคาร-พุธ-พฤหัสบดี เวลา ๑๗.๓๐ – ๑๙.๓๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสร้างการนําหลักธรรมคําสอนมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เพื่อการพัฒนาทางด้านศีลธรรมและจิตใจให้แก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปด้วยการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม บําเพ็ญทาน รักษาศีลและเจริญจิตภาวนา ให้สามารถนําความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมไปประยุกต์ใช้กับการดําเนินชีวิตประจําวัน โดยมีกำหนดการดังนี้

ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ (ในวันและเวลาราชการ)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙
ระยะเวลาเรียน* ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
หลักฐานการสมัคร
๑. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๑ ใบ (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๓ เดือน)
๒. สําเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรข้าราชการ /เจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : * อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
๑. ไม่เสียค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
๒. มีค่าหนังสือเรียนครูสมาธิ ๓เล่มๆ ละ ๕๐๐ บาท ซีดี ๗ แผ่นๆละ ๑๐๐ บาท
อานิสงฆ์ของการทําสมาธิ
๑ ทําให้หลับสบายคลายกังวล ๗ มีความสุขพิเศษ
๒ กําจัดโรคภัยไข้เจ็บ ๘ ทําให้จิตอ่อนโยน
๓ ทําให้สมองปัญญาดี ๙ กลับใจได้
๔ ทําให้รอบคอบก่อนการทํางาน ๑๐ เวลาจะสิ้นลม พบทางดี
๕ ทําให้ระงับความร้ายกาจ ๑๑ เจริญวาสนาบารมี
๖ บรรเทาความเครียด ๑๒ เป็นกุศล
คลิกดาวโหลดใบสมัคร
สมัครได้ที่ ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้น 1 อาคาร 9
อีเมล์ : wimwanna.li@spu.ac.th และ Pornumpai.sm@spu.ac.th
โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๑๑๑๑ ตอ ๒๒๓๖, ๒๒๒๑ โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๗๔๙๑
www.spu.ac.th/WiThantasaSamathi

# มหาวิทยาลัยศรีปทุม #มศป. #SRIPATUM #SPU #Dek59

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.