SPU :โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ เพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางโดย สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ม.ศรีปทุม ร่วมกับ สกอ.และเครื่อข่ายบัณฑิตอุดมคติไทยภาคกลาง

-สน.วิชาศึกษาทั่วไป

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทยภาคกลาง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการดำเนินกิจกรรมการสร้างรายวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เรื่อง “การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อเสริมสร้างบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21” โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บรรยายพิเศษ เรื่อง “ต้องออกแบบการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติภูมิ มีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร สุวรรรณเทพ ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมอภิปรายเรื่อง “การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อเสริมสร้างบัณฑิต ไทย ในศตวรรษที่ 21” และ ดร.ชนินทร์ ตรงจิตภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ดร.วรสรวง ดวงจินดา ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมบรรยายเชิงฝึกปฏิบัติการเรื่อง “ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อแก้ไขผลการเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไปของบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21” โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.( บางเขน)
#spu #sripatum # ม.ศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.