SPU : Dream Makers สร้างฝัน เพื่อป้องกันปัญหาเยาวชน

ok-ส่งข่าว-ดีมเมกเกอร์-ดร.จรรยา

รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล อดีตรองเลขาธิการคณะกกรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (สกอ.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา “Dream Makers : สร้างฝันเพื่อป้องกันปัญหาเยาวชน” ครั้งที่ 2 ตามโครงการความร่วมมือของ University Social Responsibility (USR) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ The International School Project (ISP) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับพร้อมกับกล่าวรายงานจัดโครงการให้กับครูระดับมัธยมศึกษาได้แก่ โรงเรียนบางกะปิพร้อมเครือข่ายของโรงเรียน, โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ, โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ, โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ และโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 จำนวน 50 คน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้แนวทางและเทคนิคในการจัดกิจกรรมป้องกันปัญหาเยาวชนในการเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตให้กับเยาวชน ตลอดจนเป็นเวทีแผยแพร่ แลกเปลี่ยนแนวคิด ทักษะ และประสบการณ์ด้านการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมป้องกันปัญหาเยาวชน ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งมี BLAIR COOK,PH.D., CO-FOUNDER AND PRESIDENT MERITUS : ISP ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในครั้งนี้พร้อมกับทีมงาน ระหว่างวันที่ 21 – 23 มีนาคม 2559 ณ ห้อง Convention 1 ชั้น 4 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)
คลิกชม…http://www.spu.ac.th/news/56158
#SPU # มหาวิทยาลัยศรีปทุม #มศป. #SRIPATUM #Dek59

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.