SPU : VCC SPU สัมผัสวีถีชีวิตชุมชน คืนต้นลำพูสู่ธรรมชาติ สร้างบ้านให้หิงห้อย…

pp25-เล็ก

นักศึกษาชมรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน Volunteer Community Club มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ “VCC จิตอาสาสรรสร้างชุมชนบ้านปรก” ในกิจกรรมสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนปลูกต้นลำพู “เรียนรู้วิถีชีวิต สร้างบ้านให้หิงห้อย คืนระบบนิเวศให้ชุมชน” เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำความรู้และประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติงานร่วมเรียนรู้วิถีชีวิตกับชุมชน และให้นักศึกษาได้รู้จักการทำงานในลักษณะของการบูรณาการระหว่างมหาวิทยาลัยควบคู่ไปกับชุมชน และปลูกจิตสำนึกนักศึกษาให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป ซึ่งมี คุณวาสนา สุขเกษม พนักงานการตลาด 6 การท่องเที่ยวสำนักงานสมุทรสงคราม ร่วมให้การสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ โดยมี อาจารย์อาทิตย์ เสาธงใหญ่, อาจารย์เฉลิมชัย สินธุอารีย์ และอาจารย์ณัฐนนท์ จิตรพิลา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมในครั้งนี้ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชกรณียกิจของในหลวง บ้านริมคองโฮมสเตย์ ท่องเที่ยวชุมชนเส้นทางตำนวนมะพร้าว ตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา คลิกชม…http://www.spu.ac.th/news/48273#7

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.