STC จับมือกับ ICONSIAM สร้างความร่วมมือด้านอาชีพ

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) จับมือกับ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด (ICONSIAM) สร้างความร่วมมือด้านอาชีพ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าฝึกงาน ทำงาน หรือเข้ารับการอบรมจากไอคอนสยาม เพื่อร่วมกันพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของตลาดอาชีพ

ผศ.พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) กล่าวว่า “วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเปิดดำเนินการมาปีนี้เป็นปีที่ 12 เราเป็นสถาบันการศึกษาที่มีรากฐานการศึกษาจากสถาบันเครือข่ายยาวนานกว่า 50 ปีในย่านฝั่งธนบุรี เรามองเห็นความต้องการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป จึงตั้งสถาบันแห่งนี้ซึ่งเป็นสถาบันระดับอุดมศึกษา เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความพร้อมในด้านการทำงานจริง ทำงานเป็น และสามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาของตนเองและสังคมด้วยกรอบวิชาการและทักษะได้”

ตลอดระยะเวลา 12 ปี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามไม่เพียงแต่ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับสังคมไทย สถาบันยังเป็นผู้ผลิตนวัตกรรมเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่อง พลังงาน หรือ/และสิ่งแวดล้อม ฯลฯ การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านอาชีพระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กับบริษัท ไอคอนสยาม จำกัด จึงนับเป็นโอกาสที่ดีที่ทั้งสององค์กรจะมีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนในฝั่งธนบุรีร่วมกัน โดยผ่านการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องซึ่งทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามมีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้ทำความร่วมมือกันครั้งนี้

รศ.ดร.จุไรรัตน์ ดวงเดือน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) กล่าวว่า “ไอคอนสยามถือเป็นแลนด์มาร์คของฝั่งธนบุรีซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้กับคนฝั่งธนบุรี สำหรับความร่วมมือที่ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามทำกับไอคอนสยามนั้น จะเป็นความร่วมมือทางด้านวิชาการ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาอาชีพ การเป็นสถานที่ฝึกงาน ฯลฯ ซึ่งนักศึกษาของเราเป็นผู้มีทักษะในการประกอบอาชีพอยู่แล้ว เพราะเราเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างบุคลากรมืออาชีพ การได้ทำความร่วมมือกับไอคอนสยามยิ่งทำให้บัณฑิตของเราสามารถออกสู่ตลาดแรงงานได้ตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้น”

นางจันทมาส ครุวัณณา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล และอำนวยการกลาง บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด (ICONSIAM) กล่าวว่า “ความร่วมมือที่ไอคอนสยามทำกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามจะเป็นความร่วมมือด้านการพัฒนาอาชีพ รวมทั้งการให้บริษัทเป็นศูนย์การเรียนรู้ และฝึกอบรมในสาขาที่เรามีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เช่น งานด้านบริการ การต้อนรับลูกค้า ฯลฯ ให้กับนักศึกษาของวิทยาลัย”

นอกจากนี้ ไอคอนสยามพร้อมเป็นศูนย์ฝึกทักษะจากการปฏิบัติงานจริงภายในบริษัทให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้ได้มาตรฐานสากล และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมเปิดรับนักศึกษาเข้าทำงานกับบริษัทหากมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับระเบียบและนโยบายของบริษัทเพื่อเข้าทำงานใน 3 ส่วน คือ 1. บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด 2. สุขสยาม (พื้นที่สำหรับร้านค้าที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ และผลงานสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาไทย ทั้งงานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิม จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศไทยผ่านการนำเสนอของคนในท้องถิ่น) และ 3. ห้างสรรพสินค้าทาคาชิมาย่า (Takashimaya) ห้างสรรพสินค้ายักษ์ใหญ่ระดับพรีเมี่ยมจากประเทศญี่ปุ่น

“เราพร้อมเข้ามาตั้งบูธรับสมัครนักศึกษาที่กำลังจะจบจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเพื่อเข้าทำงานกับเรา โดยเรามีโควตารับสมัครผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน 10% ของอัตราตำแหน่งที่เปิดรับทั้งหมด หรือหากนักศึกษาสนใจฝึกงานกับไอคอนสยามก็สามารถสมัครได้” นางจันทมาส ครุวัณณา กล่าว (อ่านข่าวต่อ https://bit.ly/2KlIruj)

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.