กลุ่มทรู ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เดินหน้าโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ พร้อมเปิด “true LAB@MAHANAKORN”

กลุ่มทรู ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาการศึกษา ยกระดับการศึกษา มุ่งสู่ Education 4.0

กลุ่มทรู ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาการศึกษา ยกระดับการศึกษา มุ่งสู่ Education 4.0

กลุ่มทรู ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาการศึกษา ยกระดับการศึกษา มุ่งสู่ Education 4.0 กลุ่มทรู โดย นายพิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ ด้านลูกค้าธุรกิจภาครัฐ และภาคการศึกษา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ (ที่ 2 จากขวา) อธิการบดี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาการศึกษา โดยกลุ่มทรูจะเป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสื่อสาร ในการวางแผนแม่บททางด้าน ICT ของมหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนสู่แนวทางการศึกษา 4.0 (Education 4.0) ทั้งในด้านการวางโครงข่ายสื่อสารในมหาวิทยาลัย รวมถึงความร่วมมือในด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แบ่งปันความรู้ในด้านต่างๆ ซึ่งร่วมมือนี้จะสนับสนุนการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านการศึกษา ช่วยเพิ่มศักยภาพของมหาวิทยาลัยฯ ในการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อร่วมกันพัฒนาและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศต่อไป

กลุ่มทรู ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เดินหน้าโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ พร้อมเปิด “true LAB@MAHANAKORN”

กลุ่มทรู ร่วมกับ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เดินหน้าโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ พร้อมเปิด “true LAB@MAHANAKORN”

กลุ่มทรู ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เดินหน้าโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ พร้อมเปิด “true LAB@MAHANAKORN” สร้างนวัตกรรุ่นใหม่ ร่วมขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 กลุ่มทรู โดย นายชัยสิทธิ์ สุทธิขจรกิจการ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรูไลฟ์สไตล์ รีเทล จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โดย รศ.ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ (ที่ 4 จากขวา) อธิการบดี ดำเนินโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ร่วมสร้างนวัตกรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมเปิด true LAB@MAHANAKORN ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย และพัฒนานวัตกรรม ภายใต้บรรยากาศที่เอื้อต่อการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมล้ำสมัย ทั้งยังมีความร่วมมือในด้านทุนวิจัย เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ สามารถสร้างประโยชน์และคุณค่าให้แก่สังคมในระดับประเทศ สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในการขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 รศ.ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กล่าวว่า สถาบันการศึกษามีบทบาทสำคัญในการผลักดันนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ในฐานะผู้ผลิตบุคลากรด้านวิศวกรรมที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสู่ตลาดแรงงานได้อย่างเหมาะสม MUT จึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระบบการเรียนและการสอนแบบใหม่ […]