การบริหารจัดการการใช้พลังงานภายในอาคาร (Building Energy Management System – BEMS)

มิตซูบิชิ – วิศวลาดกระบังลงนามร่วมมือวิจัยด้านบริหารจัดการพลังงานในอาคาร

มิตซูบิชิ – วิศวลาดกระบังลงนามร่วมมือวิจัยด้านบริหารจัดการพลังงานในอาคาร

รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) พร้อมด้วย มร.ทาคายูกิ ฮายากาว่า ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอร์ปอเรชั่น, ศูนย์วิจัย อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี ร่วมลงนามในสัญญาความร่วมมือโครงการวิจัย เรื่อง ระบบบริหารจัดการพลังงานในอาคารซึ่งจะนำไปสู่การสร้างอาคารประหยัดพลังงาน วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ต่อสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการการใช้พลังงานภายในอาคาร (Building Energy Management System – BEMS) คือกระบวนการวางแผนการใช้พลังงานในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะรวมถึงการงดใช้และการใช้น้อยที่สุดเท่าๆที่จะไม่ทําให้ประสิทธิภาพการทํากิจกรรมอื่นๆ (Productivity) ในอาคารต้องเสียหายลง หรือก่อให้เกิดผลเสียทางสุขภาพ ใดๆกับผู้ใช้อาคาร “ประสิทธิภาพ” (Efficiency) มีความสําคัญมากที่สุดของ BEM ดังนั้นการประหยัดพลังงานโดยไม่ใช้พลังงานเลย ถึงแม้จะดีที่สุดในแง่การประหยัดทรัพยากรแต่จะไม่ถือว่าาเป็นการบริหารการใช้พลังงานที่เหมาะสม ถ้าหากการประหยัดที่ได้มาจะต้องแลกมาด้วยประสิทธิภาพการทํางานที่ด้อยลงของผู้ใช้อาคาร ประสิทธิภาพในความหมายของ BEM จะประกอบด้วย 3 ส่วนสําคัญคือ1) Efficient Purchasing 2) Efficient Equipment และ 3) Efficient […]