การประชุมวิชาการการขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 10 (NTC10)

งานประชุมนานาชาติด้านทางหลวงชนบท ครั้งที่ 5 มุ่งเชื่อมโยงความปลอดภัยในอาเซียน

งานประชุมนานาชาติด้านทางหลวงชนบท ครั้งที่ 5 มุ่งเชื่อมโยงความปลอดภัยในอาเซียน

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ,คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ด้วยการสนับสนุนของวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติด้านทางหลวงชนบท ครั้งที่ 5 (The 5th International Symposium on Rural Roads 2015) และการประชุมวิชาการการขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 10 (NTC10)ในคราวเดียวกัน ภายใต้หัวข้อ “การเชื่อมโยงการขนส่งอย่างปลอดภัยในอาเซียน” ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ เนื่องจากการขนส่งมีความสำคัญต่อการเปิดประชาคมอาเซียน ซึ่งจะมีการเดินทาง การท่องเที่ยว และการติดต่อการค้าพาณิชย์เพิ่มขึ้นมากมายระหว่าง 10 ชาติอาเซียน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศสมาชิกต้องร่วมมือกันพัฒนายกระดับความปลอดภัยทางถนนในทุกมิติ ทั้งด้านกายภาพถนน สภาพแวดล้อม การพัฒนาคน และสภาพความปลอดภัยของยานพาหนะ ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมจราจรและขนส่งในระดับสากล นายอรวิทย์ เหมะจุฑา ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมจราจรและขนส่ง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) กล่าวว่า “การประชุมวิชาการการขนส่งแห่งชาติได้จัดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมจราจรและขนส่ง ภายใต้คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ […]