การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติด้านทางหลวงชนบท ครั้งที่ 5 (The 5th International Symposium on Rural Roads 2015)

กสร. เสริมสมรรถนะเจ้าหน้าที่ ตั้งเป้าต่อยอด GLP

กสร. เสริมสมรรถนะเจ้าหน้าที่ ตั้งเป้าต่อยอด GLP

วันที่ 11 ก.พ.62 นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะให้วิทยากรเพื่อขยายผลการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ไปใช้ในสถานประกอบกิจการ ครั้งที่ 1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดในเขตจังหวัดภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 50 คน สามารถนำความรู้เกี่ยวกับ GLP ไปเผยแพร่ถ่ายทอดต่อแก่นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปได้

การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2

การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2

12 องค์กรผู้ร่วมก่อตั้งโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT ED) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 ระดมวิทยากรคุณภาพตลอด 2 วันเต็มเพิ่มพูนทักษะผู้นำคนรุ่นใหม่กว่า 600 คนในการนำเสนอแผนพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ ผู้นำรุ่นใหม่ (School Partners) จาก 12 องค์กรผู้ร่วมก่อตั้ง โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT ED) กว่า 600 คน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเสริมองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ทั้งด้านกระบวนการนำเสนอแผน เกณฑ์การอนุมัติแผนพัฒนาโรงเรียน การใช้ระบบ ICT สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทรูปลูกปัญญา และหลักสูตรเสริมด้านการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง อีกทั้งยังเพิ่มพูนทักษะที่สำคัญต่างๆ อย่างต่อเนื่องตลอด 2 วันเต็มจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม อาทิ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา และผู้บริหารจาก 12 องค์กรผู้ร่วมก่อตั้ง ได้แก่ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ กลุ่มเซ็นทรัล บมจ. ซีพี ออลล์ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร […]

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT ED) ครั้งที่ 2

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT ED) ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 10 และวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องบีซีซี ฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น พร้อมด้วย 11 องค์กรผู้ร่วมก่อตั้ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ กลุ่มเซ็นทรัล บมจ. ซีพี ออลล์ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (ซีพีเอฟ) กลุ่มมิตรผล บมจ.ปตท. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ และบมจ.ไทย ยูเนี่ยนกรุ๊ป จะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT ED) ครั้งที่ 2 ในโครงการ “สานพลังประชารัฐ” ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ เพื่อให้ผู้นำคนรุ่นใหม่จากแต่ละองค์กร (School […]

งานประชุมนานาชาติด้านทางหลวงชนบท ครั้งที่ 5 มุ่งเชื่อมโยงความปลอดภัยในอาเซียน

งานประชุมนานาชาติด้านทางหลวงชนบท ครั้งที่ 5 มุ่งเชื่อมโยงความปลอดภัยในอาเซียน

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ,คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ด้วยการสนับสนุนของวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติด้านทางหลวงชนบท ครั้งที่ 5 (The 5th International Symposium on Rural Roads 2015) และการประชุมวิชาการการขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 10 (NTC10)ในคราวเดียวกัน ภายใต้หัวข้อ “การเชื่อมโยงการขนส่งอย่างปลอดภัยในอาเซียน” ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ เนื่องจากการขนส่งมีความสำคัญต่อการเปิดประชาคมอาเซียน ซึ่งจะมีการเดินทาง การท่องเที่ยว และการติดต่อการค้าพาณิชย์เพิ่มขึ้นมากมายระหว่าง 10 ชาติอาเซียน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศสมาชิกต้องร่วมมือกันพัฒนายกระดับความปลอดภัยทางถนนในทุกมิติ ทั้งด้านกายภาพถนน สภาพแวดล้อม การพัฒนาคน และสภาพความปลอดภัยของยานพาหนะ ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมจราจรและขนส่งในระดับสากล นายอรวิทย์ เหมะจุฑา ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมจราจรและขนส่ง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) กล่าวว่า “การประชุมวิชาการการขนส่งแห่งชาติได้จัดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมจราจรและขนส่ง ภายใต้คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ […]