การประชุมและนิทรรศการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ

การประชุมและนิทรรศการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ

การประชุมและนิทรรศการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง (คนที่ 4 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดการประชุมและนิทรรศการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ปาฐกถา เรื่อง “Impact of Geospatial Information on Digitally Connected Economy and Society และ พลเอก วสันต์ สุริยมงคล ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้านกฎหมายของคณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ รองประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) ปาฐกถา เรื่องการแก้ปัญหาที่ดินทั้งระบบของประเทศ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ