คณะวิศวลาดกระบัง สจล. เสริมวินัย นศ.

วิศวลาดกระบัง เสริมสร้างวินัย นศ.จัดบรรยายธรรม“วินัยสร้างคน คนสร้างชาติ.” โดยท่านว.วชิรเมธี

วิศวลาดกระบัง เสริมสร้างวินัย นศ.จัดบรรยายธรรม“วินัยสร้างคน คนสร้างชาติ.” โดยท่านว.วชิรเมธี

ประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ และจุดเด่นมากมาย หากพัฒนาเสริมสร้างวินัยให้คนรุ่นใหม่และคนในชาติ ก็จะเป็นพลังที่เข้มแข็งยิ่งในการนำพาสังคมและเศรษฐกิจให้ก้าวไปไกล คณะวิศวลาดกระบัง สจล. นิมนต์ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) บรรยายธรรมพิเศษ หัวข้อ “วินัยสร้างคน คนสร้างชาติ วิศวลาดกระบัง รวมเป็นหนึ่งและเป็นที่พึ่งสังคม” โดย รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ผู้บริหาร ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยคณะอาจารย์และนักศึกษาร่วมงานกว่า 800 คน ณ หอประชุมใหญ่ สจล. กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังความมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรมของคนรุ่นใหม่ ควบคู่กับวิชาการ ตลอดจนส่งเสริมความรักสามัคคีและพัฒนาศักยภาพรอบด้าน อันเป็นรากฐานสำคัญของความสำเร็จในชีวิต การพัฒนาสังคมและประเทศที่ก้าวหน้ายั่งยืน