คลองท่อม

นับ 1 คลองท่อมสู่…เมืองสปาน้ำพุร้อนแห่งแรกของไทย

นับ 1 คลองท่อมสู่…เมืองสปาน้ำพุร้อนแห่งแรกของไทย

3 ประสานผนึกพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นสู่สากล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผลักดันยุทธ์ศาสตร์ประเทศไทยสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ และตอบสนองตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่เป็นแนวโน้วใหญ่ของโลก ปัจจุบันประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมูลค่า ร่วม 25,000 ล้านบาท และการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ 100,000 ล้านบาทในปี 2558 อำเภอคลองท่อม เป็นพื้นที่ในจังหวะกระบี่ที่ประกอบไปด้วย 7 ตำบลแต่ละแห่งมีทรัพยากรที่เป็นแหล่งน้ำพุร้อน ที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น สระมรกต น้ำตกร้อน พุน้ำเค็ม หรือ ก็กำลังจะพัฒนาแหล่งน้ำใหม่ๆ ขณะที่บางตำบลก็มีประวัติศาสตร์สืบย้อนกลับไปสู่อดีตกว่า 2,000 ปี ปรากฏหลักฐานการเป็นเมืองท่าการค้าในอดีตที่ถูกค้นพบและโด่งดังไปทั่ว คือ ลูกปัด โดยเฉพาะลูกปัดสุริยาเทพที่มีเรื่องเลาให้สืบสานไปสู่กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม นอกจากนี้ในพื้นที่มีวิถีชีวิตประมงพื้นบ้าน วีถีชีวิตเกษตร และอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมาก ดร. ธนันธน์ อภิวันทนาพร เผยว่าในโอกาสนี้ที่เป็นช่วงเริ่มต้นการวิเคราะห์เพื่อกำหนดกลยุทธ์พัฒนาเมืองสปาน้ำพุร้อน การผนึกพลัง 3 ประสานขับเคลื่อนโดย ภาครัฐ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ภาคเอกชน : สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และชุมชนท้องถิ่น : อำเภอคลองท่อม โดยคณะทำงานเมืองสปาคลองท่อม ได้ตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่ใช้ความเด่นของแหล่งน้ำพุร้อนที่หลากหลาย ประวัติศาสตร์เมืองท่าโบราณและวิถีชีวิตพื้นบ้าน มาเป็นจุดเด่นและเติมเต็มยุทธ์ศาสตร์จังหวัดกระบี่ […]