งานวันนักประดิษฐ์2559

ขอเชิญชมนิทรรศการ วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2559

ขอเชิญชมนิทรรศการ วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2559

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดการจัดงาน วันนักประดิษฐ์ 2559 ขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ Hall 102-103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “Life & Learn” เพื่อสื่อความหมายถึงผลงานประดิษฐ์คิดค้น นำสู่การเรียนรู้ และพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ภายในงาน จัดให้มีพิธีมอบ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2558 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2559 โดยในปีนี้รางวัลระดับดีเด่นจำนวน 1 ผลงาน ได้แก่ ผลงานเรื่อง แอนติบอดี้มนุษย์ สำหรับรักษาไข้เลือดออก ของ รศ.ดร.น.สพ.พงศ์ราม รามสูต และคณะ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ แห่งมหาวิทยาลัยมหิดล กิจกรรมภายในงานภายในงาน จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย ” เพื่อระลึกถึงวันประวัติศาสตร์ของการจดทะเบียนและทูลเกล้า ฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย” หรือ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทย และเป็นครั้งแรกของโลก […]