จัดอบรม

กสร.จัดอบรมนายจ้าง นักบริหารงานบุคคล เตรียมพร้อมองค์กรสู่ New Normal และ Digital Age

กสร.จัดอบรมนายจ้าง นักบริหารงานบุคคล เตรียมพร้อมองค์กรสู่ New Normal และ Digital Age

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารงานบุคคลขั้นสูง มุ่งเสริมสร้างศักยภาพ นักบริหารงานบุคคล ขับเคลื่อนองค์กรสู่ New Normal และ Digital Age ควบคู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรนักบริหารขั้นสูง ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมรามาดา บาย วินแดม กรุงเทพฯ เจ้าพระยาปาร์ค ว่า กสร.ได้จัดอบรมนักบริหารงานบุคคลขั้นสูงขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน มาตรฐานแรงงานไทย และแนวปฏิบัติ การใช้แรงงานที่ดีสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารงานบุคคลขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะหลังการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากผลของวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) สถานประกอบกิจการหลายแห่งต้องปรับตัวเพื่อรองรับตลาดและการแข่งขันในยุคดิจิทัล (Digital Age) การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และพฤติกรรมของพนักงานในองค์กร เช่น การทำงานในรูปแบบ Work From Home การประชุมหรืออบรมในรูปแบบ Video Conference เป็นต้น เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรสู่ New Normal และ Digital Age […]

กสร. เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจรับรอง สร้างความเชื่อมั่นมาตรฐานแรงงานไทย

กสร. เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจรับรอง สร้างความเชื่อมั่นมาตรฐานแรงงานไทย

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้าผู้ประเมินมาตรฐานแรงงานไทย เน้นคุณภาพการตรวจรับรอง สร้างความเชื่อมั่นสถานประกอบกิจการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ประกาศใช้มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.) ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือให้สถานประกอบกิจการนำไปใช้ในการบริหารจัดการด้านแรงงานให้มีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานของสถานประกอบกิจการ ซึ่งจะส่งให้คู่ค้ามีความเชื่อมั่นและลดอุปสรรคในการกีดกันทางการค้า ทั้งนี้ สถานประกอบกิจการที่ได้รับรองมาตรฐานแรงงานไทยจะต้องผ่านการตรวจประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้การตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานแรงงานไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้กับสถานประกอบกิจการที่ขอการรับรองและผู้เกี่ยวข้อง กสร.ได้จัดการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ประเมินมาตรฐานแรงงานไทย หลักสูตรหัวหน้าผู้ประเมินมาตรฐานแรงงานไทยขึ้น ระหว่างวันที่ 16 ถึง 20 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมฮิพ รัชดา กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย หัวหน้าผู้ตรวจประเมินจากภาครัฐและภาคเอกชนที่มีประสบการณ์ในการตรวจประเมินและผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินมาตรฐานแรงงานไทยแล้ว จำนวน 25 คน นายอภิญญา กล่าวต่อว่า กสร.เชื่อมั่นว่าหัวหน้าผู้ประเมินที่ผ่านการอบรมจะสามารถทำหน้าที่ในการนำตรวจประเมินเพื่อการรับรองและให้คำแนะนำแก่สถานประกอบกิจในการพัฒนาการบริหารจัดการแรงงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานแรงงานไทย ซึ่งจะส่งผลให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบกิจการต่อไป

กสร. อบรม นักบริหารความปลอดภัยขั้นสูง ขับเคลื่อน Safety Thailand

วันนี้ (5 ก.พ. 62) นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการวิทยาลัยความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร “นักบริหารความปลอดภัยขั้นสูง” ให้แก่ หัวหน้าหน่วยความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ รวม 30 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้กฎหมายเชิงลึกด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ ให้สามารถทราบและเข้าใจเจตนารมณ์ของกฎหมายเพื่อให้นำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญมาตรการหนึ่งของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในการขับเคลื่อนนโยบายเน้นหนัก Safety Thailand ของกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุม 2 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) กรุงเทพฯ

ข่าวดี กสร. เปิดอบรม “กฎหมายแรงงาน” ฟรี เริ่มรับสมัคร 1 พฤศจิกายน

ข่าวดี กสร. เปิดอบรม “กฎหมายแรงงาน” ฟรี เริ่มรับสมัคร 1 พฤศจิกายน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดอบรมหลักสูตร “กฎหมายแรงงานที่นายจ้าง-ลูกจ้างต้องรู้” ชวนนายจ้าง ลูกจ้าง อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้ทราบถึงสิทธิ หน้าที่ตามกฎหมายแรงงาน เปิดรับสมัครออนไลน์ เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2561 นายวิวัฒน์ ตังหงส์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กสร. ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายแรงงาน ตลอดจนสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายให้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติต่อกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข จึงได้จัดอบรมหลักสูตรกฎหมายแรงงานที่นายจ้าง-ลูกจ้างต้องรู้ รุ่นที่ 1 โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ตามกฎหมายแรงงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่เกี่ยวข้องกับ นายจ้าง ลูกจ้าง อาทิ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน การจัดสวัสดิการตามกฎหมาย กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นต้น ใช้ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 – 16 พ.ย. 2561 โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการอบรมแต่อย่างใด ทั้งนี้ กสร. เปิดรับสมัครรุ่นที่ 1 จำนวน 60 คน […]

CIBA ปลุกศักยภาพคนไทยจัดอบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

CIBA ปลุกศักยภาพคนไทยจัดอบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์(มธบ.) เปิดเผยว่า วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) ร่วมกับสถาบันพัฒนานักวิชาชีพบัญชี เตรียมจัดอบรมในหัวข้อ“ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ” ผ่านมุมมองนักวิชาการและวิทยากรที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย ได้แก่ รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมทวี บุณยเกตุ (6-1) ชั้น 6 อาคารสำนักอธิบการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ที่สนใจได้มีโอกาสเรียนรู้เพิ่มเติมและพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลากรกี่ยวกับมาตรฐานการายงานทางการเงินสำหรับกิจการไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ โดยเพิ่มมุมมอง Thailand 4.0โดยผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ หรือสำรองที่นั่งได้ที่ www.dpu.ac.th/ipad หรือ www.facebook.com/dpuipad E-mail: ipad_dpu@dpu.ac.th ทางโทรศัพท์ 02-954-7300 ต่อ 616

มูลนิธิไทยคมหนุนโปรแกรม Micro Worlds Pro สร้างนักพัฒนาชุมชนรุ่นจิ๋วแห่งบ้านลิ่มทอง จ.บุรีรัมย์

มูลนิธิไทยคมหนุนโปรแกรม Micro Worlds Pro สร้างนักพัฒนาชุมชนรุ่นจิ๋วแห่งบ้านลิ่มทอง จ.บุรีรัมย์

มูลนิธิไทยคมจัดอบรมโปรแกรม Micro Worlds Pro โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มุ่งเน้นฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ให้กับเยาวชนบ้านลิ่มทอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ จำนวน 20 คน โดยมีอาจารย์ภาวนา วงศ์โสม อดีตศึกษานิเทศก์ กระทรวงศึกษาธิการประจำจังหวัดลำปาง เป็นวิทยากรพิเศษ หวังให้มีทักษะการคิดวางแผนก่อนการทำงานพร้อมนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการเรียน การใช้ชีวิต และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนต่อไป ทั้งนี้ คุณสมิทธิ์ จันทนป ผู้จัดการโครงการ มูลนิธิไทยคม ให้เกียรติเป็นประธานจัดงาน ระหว่างวันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บ้านลิ่มทอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ งานของมูลนิธิไทยคมมุ่งเน้นให้ โอกาส สร้างอนาคต เยาวชนไทยมากกว่า 24 ปี ถือเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ช่วยเติมเต็มโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนไทยมาอย่างยาวนาน จัดตั้ง “ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา” หรือศูนย์คอมพิวเตอร์ชุมชน ณ บ้านลิ่มทอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โดยนำเอาหลักการสร้างศูนย์มาจาก […]