ชวนร่วมปั่นเที่ยวสัมผัส 8 เส้นทางกลุ่มจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิโครงการ “BENJA BURAPHA CYCLING RALLY 2017”

ชวนร่วมปั่นเที่ยวสัมผัส 8 เส้นทางกลุ่มจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิโครงการ “BENJA BURAPHA CYCLING RALLY 2017”

ชวนร่วมปั่นเที่ยวสัมผัส 8 เส้นทางกลุ่มจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิโครงการ “BENJA BURAPHA CYCLING RALLY 2017”

ชวนร่วมปั่นเที่ยวสัมผัส 8 เส้นทางกลุ่มจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิโครงการ “BENJA BURAPHA CYCLING RALLY 2017” สร้างประสบการณ์ใหม่การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ตามเส้นทางจักรยานเชื่อมโยงท่องเที่ยว 5 จังหวัด สระแก้ว-ปราจีนบุรี-ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ-นครนายก กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ จังหวัดภาคกลางตอนกลาง ประกอบด้วย 5 จังหวัด อันได้แก่ จังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ และนครนายก จึงได้จัดทำโครงการปั่นจักรยานแรลลี่เพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ “BENJA BURAPHA CYCLING RALLY 2017” ขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง และเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว วิถีชีวิต ชื่นชมธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยวตามเส้นทางจักรยานและร่วมทำกิจกรรม CSR ที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์สังคมและวิถีวัฒนธรรม นายสมชัย อมรวัฒนสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า กลุ่มจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ซึ่งประกอบด้วย 5 จังหวัดในพื้นที่ภาคกลางตอนกลาง ได้แก่ สระแก้ว, ปราจีนบุรี, ฉะเชิงเทรา, สมุทรปราการ และนครนายกได้จัดกิจกรรมโครงการ […]