ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ก.แรงงาน เตรียมจัดพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2019

ก.แรงงาน เตรียมจัดพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2019

กระทรวงแรงงาน จัดงานแถลงข่าว พิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2019 เพื่อเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 9 กันยายน 2562 นี้ ณ อิมแพค เมืองทองธานี หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานการแถลงข่าวการจัดพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2019 กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อให้ตอบสนองกับยุคเทคโนโลยีดิจิทัล ควบคู่ไปกับการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน ซึ่งการที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น สถานประกอบกิจการจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเพื่อให้สามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีการปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงาน สร้างความมั่นคงให้กับแรงงาน เพื่อให้มีหลักประกันที่ดี ได้ทำงานที่มีคุณค่ามีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมกลไกทวิภาคีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน รวมทั้งยกย่อง เชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการได้มุ่งมั่นที่จะยกระดับการบริหารจัดการด้านแรงงานให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ตลอดจนเป็นแรงจูงใจและต้นแบบให้สถานประกอบกิจการอื่นนำไปใช้ในการยกระดับการบริหารจัดการด้านแรงงาน กระทรวงแรงงาน จึงได้จัดให้มีการประกวดสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการแรงงานยอดเยี่ยม หรือ Thailand Labour Management […]