ทีเส็บ เผยกลยุทธ์และแผนงานไมซ์ปี 60 ชูไมซ์เครื่องมือหลักพัฒนาเศรษฐกิจไทย กระจายรายได้สู่ภูมิภาคอย่างยั่งยืน

ทีเส็บ เผยกลยุทธ์และแผนงานไมซ์ปี 60 ชูไมซ์เครื่องมือหลักพัฒนาเศรษฐกิจไทย กระจายรายได้สู่ภูมิภาคอย่างยั่งยืน

ทีเส็บ เผยกลยุทธ์และแผนงานไมซ์ปี 60 ชูไมซ์เครื่องมือหลักพัฒนาเศรษฐกิจไทย กระจายรายได้สู่ภูมิภาคอย่างยั่งยืน

ทีเส็บประกาศแผนธุรกิจไมซ์ปี 60 สอดคล้องวิสัยทัศน์รัฐบาล มุ่งพัฒนาประเทศอย่าง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เผยกลยุทธ์อุตสาหกรรมไมซ์สอดรับการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติไมซ์ 20 ปี ชู 3 แนวทางหลัก คือ การสร้างรายได้ การพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม และการสร้างความเจริญเพื่อมุ่งประโยชน์ส่วนรวมในทุกภาคส่วนของสังคม ตั้งเป้าดันไมซ์อุตสาหกรรมหลักพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ กระจายความเจริญและรายได้สู่ทุกภูมิภาคอย่างยั่งยืน สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ พัฒนากลยุทธ์ธุรกิจไมซ์ปี 2560 จากการศึกษา 5 แนวทาง ได้แก่ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายประเทศไทย 4.0 นโยบายประชารัฐ แนวทางการนำศาสตร์พระราชาเป็นพื้นฐานมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน โดยนำ “หลักการทรงงาน” ที่มีวิธีคิดอย่าง “องค์รวม” (Holistic) และ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเทรนด์ตลาดไมซ์โลก มาเป็นพื้นฐานในการวางแผนและดำเนินกลยุทธ์ธุรกิจไมซ์ปี 2560 โดยมุ่งเน้นบูรณาการความร่วมมือกับพันธมิตรในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ทุกระดับทั้งในประเทศและนานาชาติ เพื่อผลักดันให้เกิดการสร้างงานใหม่และเพิ่มการดึงงานไมซ์คุณภาพให้เข้ามาในประเทศไทย ด้านกลยุทธ์ที่ 1 ’การสร้างรายได้’ […]