นวัตกรรม ผู้นำ innovation leaders

“นวัตกรรม” นั้นสำคัญไฉน

“นวัตกรรม” นั้นสำคัญไฉน

นวัตกรรม คือ หัวใจหลักของความสำเร็จในธุรกิจทุกวันนี้ เพราะนวัตกรรมสามารถที่ขับเคลื่อนให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจได้ นวัตกรรมเป็นเสมือนความท้าทายที่ทำให้บุคลากรขององค์กรพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ อีกทั้งยังช่วยเป็นแรงกระตุ้นให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจในการทำงาน และจากอีกมุมมองหนึ่ง นวัตกรรมช่วยให้ลูกค้ายังคงสนใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ที่เพิ่งจะออกวางตลาด หรือเมนูอาหารรสชาติใหม่ที่น่าลิ้มลอง หรือสัมมนาหัวข้อใหม่ที่อยู่ในกระแสความสนใจ ทั้งหมดนี้คือปัจจัยที่ทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อสินค้าและใช้บริการของบริษัท ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่านวัตกรรมเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับทุกธุรกิจในอนาคต ข้อมูลจากงานวิจัย Millennial Survey ของ Deloitte Touche Toshmatsu บริษัทให้คำปรึกษาด้านการบริหารงานองค์การ ซึ่งรวมถึงการบริหารทรัพยากรมนุษย์อันดับต้นของโลก พบว่าผู้บริหารร้อยละ 78 ในโลกธุรกิจทุกวันนี้เชื่อว่านวัตกรรมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเติบโตของธุรกิจ แต่ในขณะเดียวกันมีผู้บริหารเพียงร้อยละ 26 เท่านั้นที่คิดว่าพวกเขาได้พยายามทำทุกอย่างแล้วที่จะทำให้เกิดนวัตกรรมภายในองค์กร จากงานวิจัย บทความ ข่าวสารต่างๆ มากมายซึ่งยืนยันแนวคิดขององค์กรแห่งนวัตกรรมที่จะช่วยให้ธุรกิจอยู่รอดในยุคนี้ รวมถึงสามารถแข่งขันได้ในอนาคต งานวิจัยของ Richard Foster และ Sarah Kaphan ได้ทำการคาดการณ์และคำนวนอัตราการอยู่รอดของบริษัทที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P (Standard & Poor’s) จำนวน 500 บริษัทว่าร้อยละ 75 ของบริษัทเหล่านี้จะหายไปในค.ศ. 2020 ซึ่งเป็นตัวเลขประมาณ 375 บริษัท โดยการหายไปอาจจะเกิดจากการควบรวมกิจการ การถูกซื้อหรือขาย […]