นิด้ารับสมัครป.โท MPPM รุ่น 21 เตรียมผู้บริหารรับ AEC

นิด้ารับสมัครป.โท MPPM รุ่น 21 เตรียมผู้บริหารรับ AEC

โลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอด เวลา อันเป็นผลมาจากการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ที่ก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนการจัดการภาครัฐ การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ส่งผลให้เกิดการลงทุนและการแข่งขันสูง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เทคนิคการบริหารแบบใหม่ของภาคเอกชน และการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม AEC (Asian Economy Community) ได้ผลักดันให้ผู้บริหารจำเป็นต้องมีองค์ความรู้ด้านการจัดการ วางแผนกลยุทธ์ การบริหารลัฒนาคนอย่างมืออาชีพ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (GSPA NIDA) เปิดเผยว่าเพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมนักบริหารยุคใหม่ให้ปรับตัวและพัฒนา ตนเองได้ โดยเฉพาะในยุค AEC นี้ ทางคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า จึงได้เปิด เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM executive program) รุ่นที่ 21 ซึ่งหลักสูตรนี้ได้รับการพัฒนามาเมื่อ 23 ปีที่แล้วจากแนวคิดความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ของประเทศ โดยภาครัฐเข้าใจบทบาทของภาคเอกชนและในขณะเดียวกันภาคเอกชนทราบที่มาของนโย บาลรัฐ ซึ่งจะเกิดความร่วมมืออันจะมีผลดีต่อการเติบโตและความเจริญก้าวหน้าของ ประเทศต่อไป ปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้มากกว่า 5,000 คนแล้ว หลักสูตร MPPM รุ่นที่ 21 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ […]