นิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์

ป.โท นิติฯ DPU เปิดรับสมัครนศ.ใหม่ 1/62

ป.โท นิติฯ DPU เปิดรับสมัครนศ.ใหม่ 1/62

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาค 1/2562 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในทางกฎหมาย ทั้งในทางทฤษฎีและในทางปฏิบัติ ให้รู้เท่าทันสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป และตอบสนองความสนใจของผู้เรียน โดยให้ความสำคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม สามารถนำความรู้ไปพัฒนางานทุกวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ได้ในวันอังคาร-วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ บัณฑิตวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สมัครด่วนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยจะเริ่มเรียนในเดือน สิงหาคม 2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.dpu.ac.th/llm/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-954-7300 ต่อ 271, 428, 574, 753

DPU ชวนร่วมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเรียนต่อ ป.เอก หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ DPU ชวนผู้สนใจร่วมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อเรียนปริญญาเอก หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ในหลักไวยากรณ์และการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ เทคนิคการอ่าน การแปล การตีความ และการสรุปความจากหนังสือ ตำราและเอกสารที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ตลอดจนเรียนรู้หลักไวยากรณ์อย่างลึกซึ้งเพื่อการใช้งานได้อย่างคล่องแคล่ว ซึ่งเน้นฝึกฝนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบปริญญาเอกรอบด้าน ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน ฝึกการแปลเอกสารทางกฎหมายเพื่อนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ในการแปลเอกสารทางกฎหมายในการทำวิจัย โดยจัดอบรมใน วันที่ 2-5 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-954-7300 ต่อ 283 หรือ 084-6602393 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.dpu.ac.th/law