นโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยว

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ อพท. ผลักดันโมเดล พัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ อพท.  ผลักดันโมเดล พัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวและสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวและชุมชนท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะลิมา คาวาริ และชุมชนบ้านเกาะเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี คุณสุเทพ เกื้อสังข์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมนา และบรรยายพิเศษการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่พิเศษในครั้งนี้ ซึ่งวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวให้กับชุมชนท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ความพร้อมในการบริหารจัดการท่องเที่ยว อันจะเป็นการต่อยอดและเพิ่มโอกาสให้กับชุมชนที่ได้รับการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ ให้สามารถเข้าถึงตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย หรือกลุ่มที่ชื่นชอบการเดินทางท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ และสัมผัสกับประสบการณ์ท้องถิ่น ซึ่งในปัจจุบันกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีศักยภาพ ในการใช้จ่าย ตลอดจนให้ความสำคัญกับการเคารพและรักษามรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ อันจะนำมาซึ่งความยั่งยืนของชุมชน หลังจากการสัมมนา ทางอพท.ได้เตรียมนำเสนอกิจกรรม“จับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการท่องเที่ยวและชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” และ “งานเที่ยวชุมชนไปกับคน อพท.ปี 2560” ซึ่งเป็นงานแสดงร่วมในงาน “เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ครั้งที่ 21 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-13 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ […]