น้องพีท

The Lionheart Society เด็กไทยจิตอาสา 5 ปี แห่งการเรียนรู้ “โครงการครูอาสา” แบ่งปันความรู้ แก่เด็กยากไร้

The Lionheart Society เด็กไทยจิตอาสา 5 ปี แห่งการเรียนรู้ “โครงการครูอาสา” แบ่งปันความรู้ แก่เด็กยากไร้

เพราะ “การศึกษา” คือ ปัจจัยขั้นพื้นฐานที่สำคัญของประเทศชาติ เพราะหากประชาชนในประเทศได้รับการศึกษาที่ดีและเท่าเทียมกัน ประชาชนในชาติก็จะสามารถนำความรู้ด้านต่างๆ ที่ได้เล่าเรียนมาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า แต่เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนา ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมีอาชีพเกษตรกรรม ทำนาทำไร่ทำสวน ฐานะยากจน ทำให้เด็กบ้างคนไม่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่รัฐบาลกำหนด เพราะหลายครอบครัวผู้ปกครองไม่เห็นความสำคัญของการศึกษา เด็กจึงถูกละเลยและเลิกเรียนไปในที่สุด จึงทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในสังคม ทำให้ประเทศพัฒนาไปอย่างล่าช้า น้องพีท-นายอรณ ยนตรรักษ์ ประธานกลุ่มจิตอาสา The Lionheart Society จากโรงเรียนนานาชาติฮาโรว์ บอกว่า จากเหตุผลดังกล่าว ทำให้พวกเราคิดว่า เด็กๆ ทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจน เขาควรได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกัน โดยเฉพาะการเรียน “ภาษาอังกฤษ” เพราะปัจจุบันเป็นโลกยุคดิจิตอล การสื่อสารเปิดกว้าง ถ้าเราสามารถสื่อสารหรือเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เราก็จะสามารถสื่อสารกับคนทั่วโลกได้ ที่สำคัญหากเรารู้ภาษาอังกฤษก็จะทำให้เรามีโอกาสในการทำงานที่ดีขึ้น ดังนั้นผมกับเพื่อนๆ ในกลุ่ม The Lionheart Society จึงได้ทำโครงการครูอาสา เพื่อไปสอนหนังสือให้กับเด็กๆ ผู้ยากไร้ ที่อาศัยอยู่ในสลัมและในชุมชนแออัด อาทิ ชุมชนสลัมหัวรถจักรตึกแดง ชุมชนสลัมริมคลองหลอด และโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารแถบภาคอีสาน เพื่อให้เด็กๆเหล่านั้นได้มีโอกาสเท่าเทียมกับเด็กคนอื่นๆ น้องพีท-อรณ ยนตรรักษ์ เล่าต่อว่า โครงการครูอาสา เกิดขึ้นจากความรักและความชื่นชอบในภาษาอังกฤษ […]

เด็กไทยจิตอาสา ร่วมส่งเสริมชุมชนเลี้ยงปลาหางนกยูง กำจัดลูกน้ำยุงลาย ลดปัญหาไข้เลือดออก

เด็กไทยจิตอาสา ร่วมส่งเสริมชุมชนเลี้ยงปลาหางนกยูง กำจัดลูกน้ำยุงลาย ลดปัญหาไข้เลือดออก

ในฤดูฝน อากาศเริ่มเย็นลงและมีความชื้นสูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนี้ เป็นสาเหตุทำให้โรคหลายชนิดสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งโรคยอดฮิตที่ต้องระวังเป็นพิเศษคงหนีไม่พ้น “โรคไข้เลือดออก” โรคร้ายที่มียุงร้ายเป็นพาหะ อันตรายถึงชีวิต นอกจากนี้ “ไข้เลือดออก” เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขระดับโลก โดยเฉพาะประเทศในเขตร้อนชื้นอย่าง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งทุกประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญกับโรคนี้มาก เพราะโรคไข้เลือดออก ยังไม่มีวิธีการรักษาอย่างแน่ชัด เป็นเพียงการประคับประคองอย่างใกล้ชิด โดยการเฝ้าระวังภาวะช็อกและเลือดออก ดังนั้นในช่วงเดือน พฤษภาคม-ตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน จะมีผู้คนป่วยเป็นไข้เลือดออกจำนวนมาก เฉลี่ยปีละ 100,000 คน ดังนั้นทุกประเทศจึงให้ความสำคัญกับการรณรงค์ป้องกันการเกิดไข้เลือดออกอย่างมาก ล่าสุด เด็กไทยหัวใจจิตอาสา “น้องพีท-อรณ ยนตรรักษ์” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนานาชาติฮาโรว์ ประธานกลุ่มจิตอาสา The Lion Heart Society ผุดไอเดียเก๋คืนสู่สังคม ร่วมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก โดยการส่งเสริมให้ชุมชนเลี้ยงปลาหางนกยุง เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย น้องพีท-อรณ ยนตรรักษ์” เล่าว่า ผมเป็นคนชอบเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะปลาหางนกยูง เพราะเป็นปลาขนาดเล็กที่มีสีสวยโดยเฉพาะตัวผู้ที่หางยาว มีลวดลาย และสีสันสวยมาก นอกจากนี้ยังเป็นปลาที่เลี้ยงง่าย ทน เลี้ยงที่ไหนก็ได้ ไม่ต้องดูแลมากมาย จนเมื่อช่วงปลายปี […]