บรมราชาภิเษก ราคาประเมินที่ดิน แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ

โครงการแผนที่ภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติ ฯ

โครงการแผนที่ภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติ ฯ

ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ดังนั้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กองเทคโนโลยีทำแผนที่ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบทางด้านการรังวัดและทำแผนที่ของกรมที่ดิน จึงได้จัดทำ “โครงการแผนที่ภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”อันเป็นการน้อมนำและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ มาให้บริการแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้ทราบตำแหน่งที่ตั้งของโฉนดที่ดิน และราคาประเมินที่ดิน รวมทั้งสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยมีแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลขเป็นแผนที่ฐาน โดยสามารถลงทะเบียนขอรับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2562 ได้ที่ http://kingrama10.dol.go.th/ktp/