บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมการบริหารโรงพยาบาล เปิดตัว ‘โครงการทำดีเพื่อพ่อ’ จัดการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาความเข้มแข็งผู้บริหารโรงพยาบาลฉบับบูรณาการ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมการบริหารโรงพยาบาล เปิดตัว ‘โครงการทำดีเพื่อพ่อ’ จัดการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาความเข้มแข็งผู้บริหารโรงพยาบาลฉบับบูรณาการ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมการบริหารโรงพยาบาล (HMTDI) ร่วมกับ สมาคมโรงพยาบาลเอกชนและมูลนิธิพงษ์ศักดิ์ วิทยากร ริเริ่มดำเนินโครงการ ‘ทำดีเพื่อพ่อ’ จัดทำหลักสูตร พัฒนาความเข้มแข็งผู้บริหารโรงพยาบาลฉบับบูรณาการ (Strong Thailand Healthcare Leadership Development Project) เพื่อให้เกิดการรวมตัวกันของผู้บริหารโรงพยาบาลทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ที่พร้อมจะร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาการบริการด้านสุขภาพเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทุกคน และสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ยั่งยืนสืบไป นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร ประธานกรรมการบริษัท สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมการบริหารโรงพยาบาล จำกัด กล่าวว่า สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมการบริหารโรงพยาบาล (HMTDI) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาผู้นำให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารโรงพยาบาล จึงตั้งโครงการ ‘ทำดีเพื่อพ่อ’ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในหลักการของการนำและการบริหารโรงพยาบาลในยุคปัจจุบัน รวมทั้งเพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้พัฒนาทักษะและสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพ และเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และชุมชนนักบริหาร (Community of Practice: Healthcare Leadership) ร่วมกันระหว่างผู้บริหารโรงพยาบาลจากภาครัฐและเอกชนต่อไป โดยหลักสูตร พัฒนาความเข้มแข็งผู้บริหารโรงพยาบาลฉบับบูรณาการ (Strong Thailand Healthcare Leadership Development […]