บัญชี

CIBA DPU ชวนน้องๆอาชีวศึกษา ร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี ‘สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร’ ครั้งที่ 7

CIBA DPU ชวนน้องๆอาชีวศึกษา ร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี ‘สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร’ ครั้งที่ 7

ข่าวดีสำหรับเด็กบัญชีทั้งประเทศ กลับมาอีกครั้งกับการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี ‘สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร’ ครั้งที่7 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร จัดโดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในสายวิชาชีพบัญชี ได้พัฒนาทักษะทางด้านบัญชี ผ่านการแข่งขันตอบปัญหา เพื่อเสริมสร้างทักษะพื้นฐานทางบัญชีและประสบการณ์ในการแข่งขัน ทั้งยังเป็นการร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ในการพัฒนาต่อยอดทักษะความรู้ที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ทั้งนี้ในการแข่งขันจะแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยกำหนดให้มีการจัดการแข่งขันใน วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้สนใจร่วมแข่งขันสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 31 มกราคม 2563 สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม โทร.0-2954-7300 ต่อ 608,419 […]

สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์ออกหนังสือใหม่ การบัญชีชั้นสูง 1 (ปรับปรุงตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่บังคับใช้ล่าสุด)

สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์ออกหนังสือใหม่  การบัญชีชั้นสูง 1 (ปรับปรุงตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่บังคับใช้ล่าสุด)

บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด เปิดตัวหนังสือใหม่ การบัญชีชั้นสูง 1 เขียนโดย รศ. ดร. กัญนิภัทธิ์ นิธิโรจน์ธนัท, ผศ. ดร. ศิริรัตน์ พ่วงแสงสุข และ ดร. นันทนา แจ้งสว่าง หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาทั้งหมด 9 บท คือ นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด การบัญชีสำหรับสำนักงานใหญ่และสาขา การบัญชีสำหรับรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ การบัญชีสำหรับการฝากขาย การบัญชีสำหรับสัญญาเช่า การบัญชีสำหรับการขายผ่อนชำระ การบัญชีสำหรับสัญญาก่อสร้าง การบัญชีสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา ครอบคลุมหลักสูตรวิชาการบัญชีชั้นสูง 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยอื่นๆ มีความสอดคล้องและทันสมัยตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปรับปรุงใหม่ ทั้งยังมีแบบฝึกหัดท้ายบททุกบทเพื่อให้ฝึกฝนและทดสอบความเข้าใจ นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจ โดยสามารถนำความรู้ทางบัญชีไปปรับใช้กับธุรกิจได้อีกด้วย หนังสือเล่มนี้ มีจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทุกแห่ง ร้านหนังสือ SE-ED B2S นายอินทร์ ฯลฯ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือเพิ่มเติม ได้ที่บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด […]

CIBA เปิดเวทีปั้นนักบัญชีคุณภาพรุ่นเยาว์เข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมืออาชีพ

CIBA เปิดเวทีปั้นนักบัญชีคุณภาพรุ่นเยาว์เข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมืออาชีพ

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดเวทีจัดการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี “สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร”ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฟ้นหานักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพและทักษะทางวิชาชีพที่แข็งแกร่ง ยึดมั่นคุณธรรมและจริยธรรม หวังช่วยเสริมสร้างขับเคลื่อนความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดเผยว่า การจัดแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี “สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร” ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษากว่า 80,000 บาทนั้น ถือเป็นนโยบายสำคัญของวิทยาลัย CIBA ที่ต้องการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกและพัฒนาทักษะทางวิชาชีพบัญชีให้แก่นักเรียนในระดับอาชีวศึกษาให้มีความแข็งแกร่ง รวมทั้งตระหนักในคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาชีพ และมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีศักยภาพในอนาคต ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย เนื่องจากวิชาชีพบัญชีเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งยั้งเป็น 1 ใน 7 สาขาวิชาชีพที่มีการพัฒนาข้อตกลงในการโอนย้ายแรงงานเสรีในกรอบข้อตกลงยอมรับร่วมสาขาวิชาชีพบัญชีของประชาคมอาเซียน พร้อมการนี้การแข่งขันนี้ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์และพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งพัฒนาทักษะอื่น เช่น ทักษะความรู้ด้านบัญชี ทักษะส่วนบุคคล ทักษะในการสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยมีสถาบันการศึกษาส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกว่า 100 ทีม จำนวนกว่า 300 คน […]

สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์ออกหนังสือใหม่ การบัญชีขั้นต้น ฉบับเสริมประสบการณ์

สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์ออกหนังสือใหม่ การบัญชีขั้นต้น ฉบับเสริมประสบการณ์

บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด เปิดตัวหนังสือใหม่ การบัญชีขั้นต้น ฉบับเสริมประสบการณ์ เขียนโดย รศ. ธารี หิรัญรัศมี, รศ. พลพธู ปียวรรณ, รศ. ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์, ผศ. ดร. ภาวิณี มะโนวรรณ และ อ. ดร. วศธร ชุติภิญโญ เล่มนี้ประกอบด้วยโจทย์เสริมประสบการณ์วิชาการบัญชีขั้นต้น 10 บท ได้แก่ หลักและข้อปฏิบัติทางการบัญชี วงจรบัญชี (การบันทึกรายการค้า การทำงบทดลอง) วงจรบัญชี (การวัดผลการดำเนินงาน) การปรับปรุงรายการเมื่อสิ้นงวด การบัญชีของธุรกิจซื้อขายสินค้า การควบคุมภายในเกี่ยวกับการซื้อการขายและสินค้าคงเหลือ บัญชีคุมยอดและสมุดรายวันเฉพาะ งบการเงินและการนำเสนองบการเงิน การบัญชีกิจการผลิตสินค้า และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม เน้นสร้างทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ เฉลยด้วยการอธิบายวิธีทำอย่างละเอียด เป็นขั้นตอน พร้อมด้วยโจทย์บัญชีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อทดสอบความเข้าใจและฝึกฝนเพื่อการเตรียมสอบ เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษาที่เรียนวิชาการบัญชีขั้นต้น เพื่อปูพื้นฐานในการเรียนวิชาการบัญชีในระดับสูงต่อไป และสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านการบัญชี การบริหารธุรกิจ เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานของการบัญชี […]