ประกาศมาตรการป้องกัน โควิด-19 ฉบับที่ 2

วสท. ประกาศมาตรการป้องกัน โควิด-19 ฉบับที่ 2 งดจัดอบรมสัมมนา 16-31 มีค.63

วสท. ประกาศมาตรการป้องกัน โควิด-19 ฉบับที่ 2 งดจัดอบรมสัมมนา 16-31 มีค.63

หนึ่งในภารกิจทางวิชาการของ วสท. มุ่งการ Upskill และ Reskill ให้ความรู้จัดอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพแก่บุคลากรไทยเดือนละกว่า 10 – 15 คลาส แต่เนื่องด้วยขณะนี้แนวโน้มสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 (COVID-19) ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ทั้งขยายไปหลายประเทศในภูมิภาคโลก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของสมาชิก ผู้เข้ารับการอบรม-สัมมนา บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ จึงประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ ฉบับที่ 2 ขึ้นเพื่อยกระดับการป้องกันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยประกาศเลื่อนการจัดอบรม-สัมมนาทั้งหมดที่จัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (ซอยรามคำแหง 39) ซึ่งกำหนดจัดในช่วงวันที่ 16 – 31 มีนาคม 2563 (รายชื่อหลักสูตรดังเอกสารแนบท้ายประกาศฯ ฉบับนี้) วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จะประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดเป็นรายสัปดาห์ หรือเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินขึ้น และยึดหลักปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยจะเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมอบรม-สัมมนาดังกล่าวไปในช่วงเวลาที่เหมาะสม […]