พยาบาลเพื่อชุมชน เดินตามรอยพ่อ เข้าถึงสุขภาพดีสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพแก่ท้องถิ่น

พยาบาลเพื่อชุมชน เดินตามรอยพ่อ เข้าถึงสุขภาพดีสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพแก่ท้องถิ่น

พยาบาลเพื่อชุมชน เดินตามรอยพ่อ เข้าถึงสุขภาพดีสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพแก่ท้องถิ่น

พยาบาลเพื่อชุมชน เดินตามรอยพ่อ เข้าถึงสุขภาพดีสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพแก่ท้องถิ่น “ถ้าคนเรามีสุขภาพเสื่อมโทรม ก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้ เพราะทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติ ก็คือพลเมืองนั่นเอง” พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่แสดงถึงความตั้งพระทัยในการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของราษฎรอย่างแท้จริง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยไม่เห็นแก่ความยากลำบากทำให้หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชน ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ ได้น้อมนำพระราชดำรัสมาเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านในการที่จะให้ประชาชนชาวไทยได้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป นพ.รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนกกล่าวว่า “พยาบาล เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ทางสถาบันพระบรมราชชนก ได้มุ่งมั่นผลิตพยาบาลวิชาชีพเพื่อสนองตอบความต้องการของระบบสุขภาพดูแลสุขภาวะของคนในชุมชมเพื่อการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน สร้างความเข้มแข็งและความอยู่ดีมีสุขทางด้านสุขภาพแก่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน แต่ทั้งนี้ปัจจุบันประเทศไทยยังขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพอยู่อีกมาก โดยเฉพาะพยาบาลชุมชนที่จะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชนบทห่างไกล หรือตามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่มีอยู่มากกว่า 8,000 แห่งทั่วประเทศ” “ปัจจุบันวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศแม้ว่าจะสามารถผลิตพยาบาลวิชาชีพได้ปีละประมาณ 3,600 คน หากรวมกับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนจะได้ปีละประมาณ 7,000 คน แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการเนื่องจากปัจจุบันมีพยาบาลวิชาชีพอยู่ในระบบประมาณ 100,000 คน ขณะที่จำนวนพยาบาลที่ประเทศต้องการคือ 130,000-140,000 คน ไม่นับรวมกับพยาบาลที่ต้องเกษียณอายุ และลาออกไปในแต่ละปี” นพ.รุ่งฤทัยกล่าวและเสริมว่า “ดังนั้น ทางสถาบันพระบรมราชชนก ในฐานะองค์กรที่มีหน้าที่หลักในการผลิตพยาบาลวิชาชีพ จึงมีความพยายามในการกระจายพยาบาลให้กับ รพ.สต. ด้วยการให้ทุน 1 อำเภอ 1 […]