พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยสู่ศตวรรษที่ 21

วิศวะมหิดล ลงนาม MOU กับร.ร.สตรีวิทยา พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยสู่ศตวรรษที่ 21

วิศวะมหิดล ลงนาม MOU กับร.ร.สตรีวิทยา พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยสู่ศตวรรษที่ 21

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี และ รศ.ดร.ดวงพรรณ ศฤงคารินทร์ รักษาการหัวหน้าศูนย์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสุขภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ โรงเรียนสตรีวิทยา โดย ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ผู้อำนวยการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผนึกความร่วมมือกันทางวิชาการและร่วมพัฒนางานวิจัย สร้างเสริมศักยภาพการเรียนรู้และการศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21 ณ หอประชุมสตรีวิทยา ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า การศึกษายุคใหม่เป็นการเตรียมความพร้อมของเยาวชนไทย สู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งการเชื่อมต่อระหว่างโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเป็นกลไกสำคัญที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยความร่วมมือตาม MOU นี้ จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมมือระหว่างกัน และส่งเสริมการผลิตบัณฑิตในอนาคตที่ตอบสนองต่อกลยุทธ์การพัฒนาประเทศไทย 4.0 และสร้างสรรค์คนรุ่นใหม่ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการของประเทศและโลกที่เปลี่ยนแปลง ผนึกความร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โรงเรียนสตรีวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ โดยเป็นโรงเรียนประเภทสตรีล้วนที่มีชื่อเสียงและประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 119 ปี เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้น ม.1 ถึง ม.6 ภายในงานได้จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นใหม่ ในหัวข้อ […]