พัฒนาแรงงานสัมพันธ์

ก.แรงงาน ดึงนายจ้าง ลูกจ้างร่วมกำหนดอนาคตแรงงานสัมพันธ์ยุค 4.0

ก.แรงงาน ดึงนายจ้าง ลูกจ้างร่วมกำหนดอนาคตแรงงานสัมพันธ์ยุค 4.0

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชวนนายจ้าง ลูกจ้าง และภาครัฐ ร่วมกำหนดแนวทาง พัฒนาแรงงานสัมพันธ์ รองรับทิศทางการเปลี่ยนแปลงด้านแรงงานสู่ไทยแลนด์ 4.0 ณ โรงแรมชวาลัน รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.) กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาไตรภาคีสร้างความรักความผูกพัน สมานฉันท์ในวงการแรงงาน วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมชวาลัน รีสอร์ท จังหวัดนครปฐมว่า กสร.ได้ดำเนินการกำหนดทิศทางการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามแนวนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องโดยส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการและองค์การแรงงานมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน ให้ได้ทำงานที่มีคุณค่า (Decent Work) มีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Jobs) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน ให้นายจ้าง ลูกจ้าง ได้รับการคุ้มครองแรงงานมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเป็นมาตรฐาน สอดคล้องและเทียบเท่ามาตรฐานสากล และสร้างสันติสุขในวงการแรงงานด้วยความเป็นธรรม ด้านแรงงานสัมพันธ์ได้มีการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี พร้อมกับน้อมนำแนวพระราชดำรัสเรื่อง “ความสามัคคี” มาปรับใช้ในการสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี โดยปรับเปลี่ยนกรอบแนวคิดไปสู่ “แรงงานสัมพันธ์ 4.0” กล่าวคือ […]