พันช์น้ำอ้อยโปรไบโอติกส์ (Sugar Cane Punch Probiotics)

พันช์น้ำอ้อยเพื่อสุขภาพ…วิศวกรรมอาหารเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรไทย

พันช์น้ำอ้อยเพื่อสุขภาพ…วิศวกรรมอาหารเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรไทย

วิศวกรรมอาหาร หรือ Food Engineering กำลังมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและเป็นเครื่องมือสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยสู่ตลาดประชาคมอาเซียน ตลาดและอุตสาหกรรมเครื่องดื่มในประเทศไทยนั้นมีมูลค่าปีละกว่า 1 แสนล้านบาท เฉพาะตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่มมีมูลค่าประมาณ 12,000 ล้านบาท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ได้พัฒนาวิศวกรรมอาหาร เครื่องดื่มพันช์น้ำอ้อยโปรไบโอติกส์ (Sugar Cane Punch Probiotics) เป็นโมเดลของเครื่องดื่มไทยเพื่อสุขภาพ ที่สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการในยุคที่คนหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพ ในการสาธิตการแปรรูปเครื่องดื่มพันช์น้ำอ้อยหมักโปรไบโอติกส์ (Sugar Cane Punch Probiotics) แก่ผู้ประกอบการและผู้นำเกษตรกร ดร.วรีสา ชูวัฒนกูล หนึ่งในทีมคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.กล่าวว่า “ทีมงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยตัวดิฉัน, รศ. ดร.เฉลิมชาติ มานพ, ผศ. ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์, อาจารย์สมัคร รักแม่ และ รศ.ดร.ปิ่นมณี ขวัญเมือง จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ รศ.กตัญญู หิรัญสมบูรณ์ จากวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สจล.ได้ร่วมกันพัฒนา พันช์น้ำอ้อยหมักโปรไบโอติกส์ (Sugar […]