ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

วิศวลาดกระบัง ร่วมเป็นเจ้าภาพจัด งานบรรยายวิชาการ IEEE SSCS ประจำปี 2016

วิศวลาดกระบัง ร่วมเป็นเจ้าภาพจัด งานบรรยายวิชาการ IEEE SSCS ประจำปี 2016

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกับ IEEE Thailand Section และ IEEE Thailand Solid-State Circuits Society เป็นเจ้าภาพจัดงานบรรยายวิชาการ IEEE SSCS ประจำปี 2016 (2016 IEEE SSCS Distinguished Lecturer Program) ในหัวข้อ “เทคนิคสำหรับออกแบบวงจรภาครับแบบซีมอสที่ทำงานในย่านคลื่นความถี่วิทยุที่ทนต่อสัญญาณรบกวน (Interference Robust CMOS Radio Receiver Techniques) และ วงจรภาครับส่งชนิดฟูลดูเพล็กซ์แบบอินแบนด์ (In-band Full Duplex Transceivers)” โดย รศ.เอริค คลัมเพอริ้งค์ (Assoc. Prof. Eric Klumperink) University of Twente ประเทศเนเธอร์แลนด์ และการบรรยายในหัวข้อ “การออกแบบและการสร้างวงจรรวมในประเทศไทย (IC Design and […]