มอบเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2562

กสร. ชูสปก.ต้นแบบด้านความปลอดภัยกว่า 400 แห่ง

กสร. ชูสปก.ต้นแบบด้านความปลอดภัยกว่า 400 แห่ง

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2562 แก่สถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์ 421 แห่ง เพื่อยกย่องเป็นต้นแบบที่ดีด้านความปลอดภัย ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ กองความปลอดภัยแรงงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) กทม. ว่า การจัดกิจกรรมสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand โดยมีเป้าหมายหลักคือการสร้างความตระหนักและจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน (Preventive Safety Culture) ทั้งนี้ การดำเนินการจะประสบความสำเร็จได้ จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาร่วมมือในการทำงาน รวมถึงบุคลากรขององค์กรก็จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยเฉพาะการลดอุบัติเหตุหรือลดการประสบอันตรายจากการทำงาน เป็นมาตรการป้องกันไม่ให้ลูกจ้างได้รับอันตราย มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงและยั่งยืน สอดคล้องตามนโยบายระเบียบวาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” นายวิวัฒน์ […]