ม.เกษตรศาสตร์

คณะผู้อบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมกระดาษจากคันนา

คณะผู้อบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมกระดาษจากคันนา

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา Better Paper Better World เปิดบ้านต้อนรับคณะข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 65 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตกระดาษที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเรียนรู้โมเดลธุรกิจกระดาษจากคันนาของดั๊บเบิ้ล เอ ที่ส่งเสริมชาวนาปลูกต้นกระดาษบนคันนาว่างเปล่า สามารถสร้างรายได้เสริมให้ชาวนาได้ถึง 5,000 ล้านบาทต่อปี และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยลดโลกร้อน นับเป็นการดำเนินธุรกิจที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งทางด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ ณ โรงงานดั๊บเบิ้ล เอ จ.ปราจีนบุรี

ที เอช เอ ซี เปิดประตูต้อนรับนักศึกษาม.เกษตรศาสตร์ เรียนรู้กระบวนการอนุญาโตตุลาการ

ที เอช เอ ซี เปิดประตูต้อนรับนักศึกษาม.เกษตรศาสตร์ เรียนรู้กระบวนการอนุญาโตตุลาการ

ในปัจจุบันการเรียนการสอนส่วนใหญ่ นิยมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้มีโอกาสทัศนศึกษานอกห้องเรียน เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพให้กับผู้เรียน ทำให้เข้าใจในเนื้อหารายวิชานั้นๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งขณะนี้มีหลายองค์กรเปิดโอกาสให้เข้าเยี่ยมชม เหมือนดังเช่น ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ เมื่อเร็วๆ นี้ได้เปิดบ้านให้นิสิตจากสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าเยี่ยมชมการทำงาน ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ (Thailand Arbitration Center) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ตามพระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2550 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมระบบอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ เป็นสถาบันที่ให้บริการด้านอนุญาโตตุลาการ และการประนอมข้อพิพาทที่มีความเป็นอิสระและได้มาตรฐานสากล เพื่อยกระดับและพัฒนาสถาบันระงับข้อพิพาททางเลือกโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ และการประนอมข้อพิพาทในปัจจุบันของไทยให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับองค์กรระงับข้อพิพาททางเลือกในนานาอารยประเทศ นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการ ที เอช เอ ซีสถาบันอนุญาโตตุลาการ เล่าให้ฟังว่า หลายคนยังไม่เข้าใจการทำงานและหน้าที่ของ ที เอช เอ ซี หากอธิบายแบบง่ายๆ […]