รมว.อว

ภาพข่าว รมว.อว. มอบนโยบายการบริหารงานอุดมศึกษาแก่ที่ประชุม ทปอ.

ภาพข่าว  รมว.อว. มอบนโยบายการบริหารงานอุดมศึกษาแก่ที่ประชุม ทปอ.

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)ได้มอบนโยบาย “การบริหารงานอุดมศึกษา ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวง อว. ให้แก่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ว่า เกี่ยวกับภารกิจที่ท้าทาย “ปรับเปลี่ยนประเทศสู่ประเทศฐานนวัตกรรม” ที่สามารถตอบโจทย์ปัจจุบัน และบทบาทหลักในการวางรากฐานประเทศสู่อนาคต โดยเป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว สถาบันอุดมศึกษาต้องเป็นกลไกหลักในการสร้างและพัฒนาคน องค์ความรู้ และนวัตกรรม โดยอยากให้พวกเราช่วยกันทำกระทรวงนี้ให้เป็น “กระทรวงแห่งปัญญา” “กระทรวงแห่งโอกาส”และ “กระทรวงแห่งอนาคต” ภายใต้การดำเนินงาน 3 ส่วน คือ 1.การสร้างคน 2.สร้างองค์ความรู้ และ3.สร้างนวัตกรรม รวมถึงการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาที่เน้นผลสัมฤทธิ์ของการปฎิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษาตามศักยภาพและตามความสามารถและศักยภาพของแต่ละสถาบันในระยะเวลา 3-6 เดือน เช่นเดียวกับการสร้างนวัตกรรมต้องเริ่มจากชุมชน เพื่อยกระดับส่งเสริมสู่ SME และ OTOP ตลอดจนการวางรากฐานคุณภาพมหาวิทยาลัย และอยากให้การจัดอันดับของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในระดับ 100 ของโลก