รร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและงานบริการโลหิต แผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างทักษะวิทยากรแกนนำของเหล่ากาชาดจังหวัด “ หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและงานบริการโลหิต ” จัดโดย สภากาชาดไทย ณ ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมี พระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด, พล.ท.นพ.อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ , สมจิตร์ ไหมดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย, ปิยนันท์ คุ้มครอง หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน

ขับเคลื่อนสารเคมี

ขับเคลื่อนสารเคมี

ขับเคลื่อนจัดการสารเคมีไทยให้ปลอดภัย พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อการจัดการสารเคมี ครั้งที่1 ภายใต้หัวข้อ “ร่วมขับเคลื่อนการจัดการสารเคมีไทยให้ปลอดภัย สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมี นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา, พญ.มยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, สุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมการประชุม

มาตรฐานประเมินคุณภาพ

มาตรฐานประเมินคุณภาพ

กรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพ รศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ ผู้อำนวยการ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) เป็นประธานเปิดการประชุมประชาวิจารณ์ กรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง จัดโดย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ณ ห้องแกรนด์ เอบี โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมี รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านระดับอุดมศึกษา, รศ.ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา, กอบกุล อาภากร ณ อยุธยา กรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมการประชุม

มาตรฐานประเมินคุณภาพ

มาตรฐานประเมินคุณภาพ

กรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพ รศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ ผู้อำนวยการ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) เป็นประธานเปิดการประชุมประชาวิจารณ์ กรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง จัดโดย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ณ ห้องแกรนด์ เอบี โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมี รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านระดับอุดมศึกษา, รศ.ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา, กอบกุล อาภากร ณ อยุธยา กรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมการประชุม

บุหรี่ ภัยความมั่นคง

บุหรี่ ภัยความมั่นคง

บุหรี่ ภัยคุกคามต่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน นพ.สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ “ บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ” ครั้งที่ 16 เรื่อง “ บุหรี่: ภัยคุกคามต่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” จัดโดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ ณ ห้อง แกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมี ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส ผู้อำนวยการเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่, รศ.ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และแขกผู้มีเกียรติร่วมประชุม

SMEs 4.0 ติดปีกด้วยดิจิตอล

SMEs 4.0 ติดปีกด้วยดิจิตอล

การสัมมนา SMEs 4.0 ติดปีกด้วยดิจิตอล มาร์เก็ตติ้ง พรเทพ การศัพท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนา SMEs 4.0 ติดปีกด้วยดิจิตอล มาร์เก็ตติ้ง กิจกรรมการส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อต่อยอดธุรกิจบิสิเนส แมชชิ่ง ปีงบประมาณ 2560 จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมี วิจักขณ์ รัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผู้ประกอบการ, ณัฐพล ลีลาวัฒนานนท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็นบีเอส รีเสริชแอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด, พรชัย รัตนไตรภพ กรรมการผู้จัดการบริษัทอินเตอร์โปรไฟล์ จำกัด, สุธีรัตน์ วินะยานุวัติคุณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์ รัชดา ฟู๊ด จำกัด และแขกผู้มีเกียรติร่วมสัมมนา