รวมใจชาวลำปาง

รวมใจชาวลำปางสืบสานงานพ่อสานต่องานแม่

รวมใจชาวลำปางสืบสานงานพ่อสานต่องานแม่

การจัดงานสืบสานงานพระราชดำริ “รวมใจชาวลำปาง สืบสานงานพ่อ สานต่องานแม่” ด้วยจังหวัดลำปางโดยคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดลำปาง ได้กำหนดจัดงาน สืบสานงานพระราชดำริ “รวมใจชาวลำปาง สืบสานงานพ่อ สานต่องานแม่” ระหว่างวันที่ ๗-๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดลำปาง รวมทั้งพระอัจฉริยะภาพในด้านต่างๆ การเผยแพร่ ผลการดำเนินงานของส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ที่ได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริในเรื่องต่างๆ มาปฏิบัติ และพัฒนาการทำงาน การดำรงชีวิตประจำวัน การนำองค์ความรู้หลักการทรงงาน ๒๓ ประการ และหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ รวมทั้งพระราชดำริของพระบรม วงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่เกี่ยวข้องกับ ๖ มิติการพัฒนา คือ ดิน น้ำ ป่า เกษตร สิ่งแวดล้อม และพลังงานทดแทน รวมทั้งมิติภูมิสังคม ของส่วนราชการและหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน […]