ระงับข้อพิพาท

ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ผนึกกำลัง ม.ธรรมศาสตร์

ที เอช เอ ซี  สถาบันอนุญาโตตุลาการ ผนึกกำลัง ม.ธรรมศาสตร์

นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการ ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ลงนามความร่วมมือร่วมกับ ศ.ดร. ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดหลักสูตร “Business Relation and Dispute Management” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือก โดยมี คุณณัฎฐินี เนตรอำไพ คุณอำพา วาณิชชัชวาลย์ ดร.สุทธิกร กิ่งแก้ว และคุณกันยานี มาสังข์ ร่วมเป็นพยาน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ที เอช เอ ซี เปิดประตูต้อนรับนักศึกษาม.เกษตรศาสตร์ เรียนรู้กระบวนการอนุญาโตตุลาการ

ที เอช เอ ซี เปิดประตูต้อนรับนักศึกษาม.เกษตรศาสตร์ เรียนรู้กระบวนการอนุญาโตตุลาการ

ในปัจจุบันการเรียนการสอนส่วนใหญ่ นิยมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้มีโอกาสทัศนศึกษานอกห้องเรียน เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพให้กับผู้เรียน ทำให้เข้าใจในเนื้อหารายวิชานั้นๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งขณะนี้มีหลายองค์กรเปิดโอกาสให้เข้าเยี่ยมชม เหมือนดังเช่น ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ เมื่อเร็วๆ นี้ได้เปิดบ้านให้นิสิตจากสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าเยี่ยมชมการทำงาน ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ (Thailand Arbitration Center) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ตามพระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2550 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมระบบอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ เป็นสถาบันที่ให้บริการด้านอนุญาโตตุลาการ และการประนอมข้อพิพาทที่มีความเป็นอิสระและได้มาตรฐานสากล เพื่อยกระดับและพัฒนาสถาบันระงับข้อพิพาททางเลือกโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ และการประนอมข้อพิพาทในปัจจุบันของไทยให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับองค์กรระงับข้อพิพาททางเลือกในนานาอารยประเทศ นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการ ที เอช เอ ซีสถาบันอนุญาโตตุลาการ เล่าให้ฟังว่า หลายคนยังไม่เข้าใจการทำงานและหน้าที่ของ ที เอช เอ ซี หากอธิบายแบบง่ายๆ […]