รางวัลองค์กรต้นแบบบริหารแรงงานสัมพันธ์ของประเทศไทย ปี 2559

เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ฯ รับรางวัลองค์กรต้นแบบบริหารแรงงานสัมพันธ์ ปี 2559 จากกระทรวงแรงงาน

เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ฯ รับรางวัลองค์กรต้นแบบบริหารแรงงานสัมพันธ์ ปี 2559 จากกระทรวงแรงงาน

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน หรือ “DELTA” หนึ่งในผู้นำด้านอิเล็กทรอนิกส์และนวัตกรรมไอซีทีของโลก โดยนายยงยุทธ ภักตร์ดวงจันทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วย นายมานะ จุลรัตน์ ประธานสหภาพแรงงาน รับรางวัล “องค์กรต้นแบบด้านการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ของประเทศไทย ปี 2559 (Thailand’s Model Organization on Labour Relations Management Award 2016)” ประเภทกลุ่มอีเลคทรอนิกส์ จากนางสาวพรรณี ศรียุทธศักดิ์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในฐานะที่เป็นสถานประกอบกิจการเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจที่มีความเป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ การได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ของประเทศไทยประจำปี 2559 นิ้ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิกส์ (ประเทศไทย) อันเป็นมิติใหม่ของการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ที่บริษัทให้ความสำคัญกับนวัตกรรมในการจัดตั้งหน่วยงานบริหารแรงงานสัมพันธ์ โดยเฉพาะการจัดทำนโยบาย และ Action Plan ด้านแรงงานสัมพันธ์ที่มีความชัดเจน เพื่อสร้างความสมดุลและประสิทธิภาพในการทำงาน โดยที่นายจ้างและลูกจ้างแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม และ บมจ. […]