ราชการ

“กรมกิจการผู้สูงอายุ ชวนใช้สิทธิลดหย่อนค่าโดยสารยานพาหนะ สำหรับผู้สูงอายุ”

“กรมกิจการผู้สูงอายุ ชวนใช้สิทธิลดหย่อนค่าโดยสารยานพาหนะ สำหรับผู้สูงอายุ”

นางไพรวรรณ พลวัน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดเผยว่า มีผู้สูงอายุจำนวนมากที่มีรายได้น้อย และยังขาดสวัสดิการด้านการเดินทาง รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุในด้านของการเดินทาง เพื่อให้ผู้สูงอายุประหยัดค่าใช้จ่ายและได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ตาม พรบ. ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 สิทธิลดหย่อนค่าโดยสารยานพาหนะ ซึ่งกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิอย่างต่อเนื่อง โดยผู้สูงอายุต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนกับเจ้าหน้าที่ก่อนใช้บริการ ดังนี้ รถขสมก. จะได้รับส่วนลด 50 % (รถปรับอากาศไม่รวมค่าธรรมเนียม), รถทัวร์ (บขส.) จะได้รับส่วนลด 50% ของราคาค่าโดยสาร ที่ใช้บริการรถโดยสารประจำทางหมวด 2 และหมวด 3 เฉพาะรถโดยสารของ บขส. เท่านั้น (ลดเฉพาะค่าโดยสารไม่ลดค่าธรรมเนียม), รถไฟใต้ดิน MRT ได้รับส่วนลด 50% ของค่าโดยสารปกติในทุกเส้นทาง สำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป สามารถซื้อบัตรผู้สูงอายุได้, รถไฟฟ้า BTS สามารถซื้อบัตรแรบบิทสำหรับผู้สูงอายุเพื่อจะได้รับสิทธิประโยชน์ส่วนลดค่าโดยสาร 50%, รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ สำหรับผู้สูงอายุที่ถือบัตร Senior Citizen Smart Pass […]

เพราะเราอยากให้ทุกพื้นที่ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ไปพร้อมกัน ด้วยพลังของทุกคน

เพราะเราอยากให้ทุกพื้นที่ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ไปพร้อมกัน ด้วยพลังของทุกคน

ขับเคลื่อนภาคต่อจากหนังสั้นเรื่องที่แล้ว กับแนวคิด ที่จะทำให้ ทุกพื้นที่ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ไปพร้อมกัน #DOPA HERO TEAM ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (Department of Provincial Administration) ที่อยากจะชวนคนไทยมาปรับมุมมองใหม่ เพราะเราเชื่อว่าไม่ว่ามือใครก็สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีขึ้นได้ ถ้าพลังมือนั้นของทุกคนมารวมกัน เพราะความเชื่อ สิ่งที่คอยขับเคลื่อนให้หลายๆ สิ่งเดินไปข้างหน้า และความเชื่อของนักปกครอง คือการมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศให้ทุกคนเกิดความสุขและรอยยิ้มได้ ตามวิสัยทัศน์ที่เรายึดมั่นเสมอมา เพื่อเป็นองค์กรหลักในการบริหารงานราชการและบูรณาการงานในพื้นที่ให้ความมั่นคงผาสุกของประชาชน มาลองฟังเสียงจากนักปกครองตัวจริง ว่าความเชื่อของพวกเขาคืออะไร เสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยินจากพวกเขา เสียงที่ไม่ใช่แค่การให้คำมั่น “เพราะการทำหน้าที่เพื่อบ้านเมือง ไม่ใช่แค่งาน แต่คือชีวิต… กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย” ติดตามข้อมูลข่าวสาร #TEAMDOPAHERO เพิ่มเติมได้ที่ WEBSITE : https://www.dopa.go.th/main/web_index FACEBOOK : https://www.facebook.com/dopafanpage

ดันภาครัฐขับเคลื่อน Safety Thailand เล็งจัดซ้อมดับเพลิง-อพยพหนีไฟในศาลากลางทั่วประเทศ

ดันภาครัฐขับเคลื่อน Safety Thailand  เล็งจัดซ้อมดับเพลิง-อพยพหนีไฟในศาลากลางทั่วประเทศ

เร่งเดินเครื่อง Safety Thailand แรงงานดันภาครัฐพัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัยเล็งจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศ นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยว่า พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบนโยบายเร่งด่วนในการขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand เพื่อให้แรงงานมีความปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยดี และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินการดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นการนำนโยบายลงสู่การปฏิบัติจากภาครัฐสู่ประชาชน กสร.ได้ร่วมกับหน่วยงานราชการทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ในการจัดให้มีมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน นอกจากนี้ได้กำหนดเป้าหมายดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศ 76 จังหวัด เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงาน ประชาชนผู้มาใช้บริการ และผู้ที่เกี่ยวข้องมีความปลอดภัย รวมทั้งเป็นการนำร่องให้แก่ส่วนราชการและขยายผลให้แก่ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเป็นแบบอย่างให้กับภาคเอกชนตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานด้วย อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 กำหนดให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และกิจการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จัดให้มีมาตรฐานในการทำงานของหน่วยงานของตนไม่ต่ำกว่ามาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และต้องจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในหน่วยงานราชการ ซึ่งเป็นข้อกำหนดตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ติวเข้มเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก สำหรับครูพละ ปีที่ 2 รอบที่ 2 วันที่ 5 – 6 สิงหาคมนี้

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ติวเข้มเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก สำหรับครูพละ ปีที่ 2 รอบที่ 2 วันที่ 5 – 6 สิงหาคมนี้

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เพื่อฝึกอบรมครู อาจารย์ จากโรงเรียนอนุบาลและประถมศึกษา ให้นำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาไปประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก ตามโครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนาศักยภาพการกีฬาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะจัดขึ้นในรอบที่ 2 วันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2560 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร กรมพลศึกษา โดยเปิดรับสมัครครู อาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมอบรมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ 3 สิงหาคมนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.dpe.go.th และเข้าไปที่คำว่า “ข่าวองค์กร” Download กำหนดการอบรมฯ และแบบตอบรับ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-6187781-4 ต่อ 107 หรือ 081-4214692