รายงานเผย สภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่ปลอดภัยในอุตสาหกรรมไอที สร้างความเสี่ยงต่อสุขภาพพนักงาน

รายงานเผย สภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่ปลอดภัยในอุตสาหกรรมไอที สร้างความเสี่ยงต่อสุขภาพพนักงาน

รายงานเผย สภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่ปลอดภัยในอุตสาหกรรมไอที สร้างความเสี่ยงต่อสุขภาพพนักงาน

ชั่วโมงทำงานที่มากเกินไป การบังคับใช้แรงงาน และการเลือกปฏิบัติ เป็นตัวอย่างของปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานในอุตสาหกรรมไอที การจะเสริมสร้างความยั่งยืนทางสังคมในอุตสาหกรรมนั้น จะต้องอาศัยการลงทุนในระยะยาว การติดตามผล และผลลัพธ์ที่ชัดเจนซึ่งจะกระตุ้นและสร้างกำลังใจในการปฏิบัติ การผลิตสินค้าไอทีโดยมากแล้วดำเนินการในประเทศที่มีต้นทุนต่ำและค่าแรงต่ำ ซึ่งบ่อยครั้งที่แรงงานไม่ได้รับการปกป้องเท่าที่ควร ห่วงโซ่อุปทานมีความซับซ้อนและครอบคลุมในหลายประเทศ ซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่บริษัทจัดซื้อจะรู้ว่าโรงงานใดเคยผลิตผลิตภัณฑ์ใดบ้าง โดยทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทรัพยากร และการเข้าถืง ล้วนเป็นปัจจัยที่ควรนำมาใช้ในการติดตามตรวจสอบสภาพการทำงาน Helena Babelon , Head of IT Sustainability & Continuous Improvement ของ Electrolux Group กล่าวว่า “การประสบความสำเร็จในการจัดหาผลิตภัณฑ์ไอทีที่มีความยั่งยืนถือเป็นเรื่องที่ท้าทาย ซึ่งการตรวจสอบการปฏิบัติตาม (verification of compliance) โดยอิสระนับว่าจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการมีผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้ ดังนั้น เราจึงตัดสินใจใช้การรับรองความยั่งยืนของ TCO Certified ซึ่งทำให้กระบวนการจัดซื้อมีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยให้เราสามารถสร้างเกณฑ์วัดผลอย่างตรงไปตรงมาได้” รายงานฉบับใหม่ที่มีชื่อว่า Impacts and Insights 2019 ได้นำเสนอแนวทางสำคัญหลายประการในการแก้ปัญหาด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมไอที ซึ่งรวมถึงการที่ต้องมีหน่วยงานอิสระตรวจสอบโรงงาน ต้องใช้แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ พร้อมติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งต้องค้นหาต้นเหตุของปัญหาให้พบเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาซ้ำอีก การสร้างความอย่างยั่งยืนถือเป็นงานที่ต้องใช้ทรัพยากรอย่างเข้มข้น และบ่อยครั้งก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างสภาพการทำงานที่เป็นธรรม กับเป้าหมายในการลดต้นทุนและการลดเวลาในการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด […]