ลงนามความร่วมมือ

TBS-GSB S2 Space @ Thammasat Rangsit

TBS-GSB S2 Space @ Thammasat Rangsit

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับธนาคารออมสิน ลงนามความร่วมมือโครงการ TBS-GSB S2 Space @ Thammasat Rangsit รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง TBS – GSB S2 Space @ Thammasat Rangsit กับ ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ในการพัฒนาพื้นที่ทำงานร่วมกัน (Co-Working Space) บริเวณชั้น 1 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ศูนย์รังสิต ให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีศักยภาพที่พร้อมจะช่วยเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนต่อยอดไปยังธุรกิจในรูปแบบอื่นได้ โดยมีผู้บริหารคณะพาณิชย์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ คณบดี รศ.ดร.สถาพร โอภาสานนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.คมน์ พันธรักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และเจ้าหน้าคณะฯ ที่ไปเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ณ […]

คณะครุฯ ลงนามความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทในเครือซีดีจีและกลุ่มบริษัทในเครือจีเอเบิล เพื่อยกระดับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่

คณะครุฯ ลงนามความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทในเครือซีดีจีและกลุ่มบริษัทในเครือจีเอเบิล เพื่อยกระดับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่

รศ.ดร. สมศักดิ์ อรรคทิมากูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ คุณนาถ ลิ่วเจริญ ประธานฝ่ายกลุ่มบริษัทในเครือซีดีจี และกลุ่มบริษัทในเครือจีเอเบิล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ พัฒนาการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมเชิงดิจิทัลให้กับนักศึกษา และพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่สัมพันธ์กับการเรียนการสอนของภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ทั้งนี้คณะผู้บริหารและบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามดังกล่าว ณ อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ประจักษ์เวช ข่าว –ภาพ

สถาบันแบลคมอร์ส ลงนามความร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบันแบลคมอร์ส ลงนามความร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.เลสลีย์ บราวน์ ผู้อำนวยการ สถาบันแบลคมอร์ส ประเทศออสเตรเลีย ลงนามความร่วมมือกับ ผศ.ภญ.ดร.รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การวิจัยเกี่ยวกับการแพทย์แบบผสมผสาน โดยมี คุณผุสดี สุจิตจร ผศ.ภญ.ดร.บุญศรี องค์พิพัฒนกุล ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท

สถาบันวิจัยแบลคมอร์สจับมือวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถาบันวิจัยแบลคมอร์สจับมือวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Chulabhorn International College of Medicine : CICM) เปิดเผยภายหลังการลงนามความร่วมมือกับสถาบันวิจัยแบลคมอร์ส ประเทศออสเตรเลีย ว่าปัจจุบันการรักษาคนไข้ไม่สามารถใช้ศาสตร์เดียวในการรักษา มีการนำสมุนไพรซึ่งเป็นภูมิปัญญาดั่งเดิม การฝังเข็มเพื่อการรักษา ที่เรียกว่าการแพทย์แบบผสมผสานเข้ามามีบทบาท แต่ในฐานะ ที่ CICM เป็นสถาบันการศึกษา จะต้องอธิบายให้ประชาชนได้เข้าใจวิธีการรักษาได้ และในส่วนของวิทยาลัยฯ เองมีการจัดการเรียนการสอนในวิชาแพทย์ผสมผสาน ซึ่งเป็นการเปิดสอนแห่งแรกของประเทศ ดังนั้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แบบผสมผสานจึงเป็นสิ่งจำเป็น ดังนั้น จึงได้ลงนามความร่วมมือกับสถาบันวิจัยแบลคมอร์สที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องกล่าว โดยคาดว่าจะมีการส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาหลักสูตร การแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา ความร่วมมือด้านงานวิจัย และเชิญผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัยแบลคมอร์ส บรรยายให้ความรู้กับอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ความร่วมมือจะทำให้เกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอาหารเสริมของศูนย์วิจัยสมุนไพรทางคลินิกของวิทยาลัย เพราะสถาบันวิจัยแบลคมอร์สมีความชำนาญในเรื่องการใช้สมุนไพรสำหรับผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์แบบผสมผสานมานาน เพราะที่ผ่านมาวิทยาลัยฯมีการทำวิจัยสมุนไพรกับคนไข้หลายชนิด แต่ยังใช้วิธีเดิมในการผลิตคือ การสกัด หรือบด พบว่ามีปัญหาในเรื่องมาตรฐานปริมาณยา ซึ่งการร่วมมือในครั้งนี้จะทำให้สามารถก้าวไปสู่มาตรฐานอีกระดับหนึ่ง คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ กล่าวต่อว่า มีแพทย์กลุ่มใหญ่สนใจเกี่ยวกับการแพทย์แบบผสมผสาน แต่ยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สมุนไพร หากสามารถรวบรวมองค์ความรู้และทำให้ได้ตามมาตรฐาน เชื่อว่าจะมีแพทย์สนใจเพิ่มขึ้น เพราะสมุนไพรส่วนใหญ่เป็นยามีฤทธิ์อ่อนเหมาะกับผู้สูงอายุ และรัฐบาลมีการส่งเสริมให้ใช้สมุนไพรเช่นกัน ด้านดร.เลสลีย์ บราวน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแบลคมอร์ส […]

ออโต้เดสก์ เอเชีย ลงนามความร่วมมือกับจุฬาฯ สนับสนุนซอฟต์แวร์งานด้านวิศวกรรม

ออโต้เดสก์ เอเชีย ลงนามความร่วมมือกับจุฬาฯ สนับสนุนซอฟต์แวร์งานด้านวิศวกรรม

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ออโต้เดสก์ เอเชีย จำกัดผู้นำด้านการออกแบบ 3 มิติ เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม การออกแบบและความบันเทิงลงนามบันทึกข้อตกลงสนับสนุนการใช้ซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยของบริษัทกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีรศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี และ น.ส.อาภาพร สุภรณ์ทิพย์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย พม่าและลาว เป็นประธานการลงนามในครั้งนี้ น.ส.อาภาพร สุภรณ์ทิพย์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย พม่า และลาว บริษัท ออโต้เดสก์ เอเชีย จำกัด ผู้นำด้านการออกแบบ 3 มิติ เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม การออกแบบและความบันเทิงกล่าวว่าการลงนามบันทึกข้อตกลงด้านวิชาการร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในครั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการสนับสนุนซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี Building Information Modeling (BIM)ซึ่งมีบทบาทในวงการก่อสร้างตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ ไปจนถึงการก่อสร้างอาคารและ Product Innovation Platform(PIP) เป็นเทคโนโลยีใหม่ให้นิสิต นักศึกษาสามารถนำไปออกแบบผลงานต่างๆ เพื่อพัฒนาเป็นธุรกิจของตนเองได้ โดยซอฟต์แวร์ดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้ใช้งานได้ที่ศูนย์นวัตกรรม Chulalongkorn University – Autodesk Innovation […]

เพื่อนักลงทุน

เพื่อนักลงทุน

นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการ ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ลงนามความร่วมมือกับ นายโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เพื่อส่งเสริมให้ความรู้นักลงทุนในการใช้กระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกสำหรับการค้าระหว่างประเทศ โดยมีคุณอัมพา วาณิชชัชวาล รองผู้อำนวยการฝ่ายอนุญาโตตุลาการและการประนอม ที เอช เอ ซี ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพ ณ อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์

ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ผนึกกำลัง ม.ธรรมศาสตร์

ที เอช เอ ซี  สถาบันอนุญาโตตุลาการ ผนึกกำลัง ม.ธรรมศาสตร์

นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการ ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ลงนามความร่วมมือร่วมกับ ศ.ดร. ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดหลักสูตร “Business Relation and Dispute Management” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือก โดยมี คุณณัฎฐินี เนตรอำไพ คุณอำพา วาณิชชัชวาลย์ ดร.สุทธิกร กิ่งแก้ว และคุณกันยานี มาสังข์ ร่วมเป็นพยาน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

พิธีลงนามความร่วมมือ “สารสนเทศเพื่อบริหารจัดการน้ำโดยเกษตรกรอย่างยั่งยืน”

พิธีลงนามความร่วมมือ “สารสนเทศเพื่อบริหารจัดการน้ำโดยเกษตรกรอย่างยั่งยืน”

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ (คนที่ 6 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวมอบนโยบาย การบริหารจัดการเกษตรอย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ (คนที่ 7 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวมอบนโยบาย การบริหารจัดการน้ำเพื่อความมั่นคงของเกษตรกร ตามแนวพระราชดำริ และ นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ (คนที่ 5 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวมอบนโยบายการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือ “สารสนเทศเพื่อบริหารจัดการน้ำโดยเกษตรกรอย่างยั่งยืน” ระหว่าง นายรอยล จิตรดอน (คนที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) และว่าที่ร้อยตรี สมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ (คนที่ 9 จากซ้าย) เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยมีนายพรวุฒิ สารสิน (คนที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการ มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย กล่าวรายงาน […]