วตท.21 ร่วมใจต้านภัยหนาว

วตท.21 ร่วมใจต้านภัยหนาว

วตท.21 ร่วมใจต้านภัยหนาว

คณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 21 (วตท.21) โดย เพ็ชรากรณ์ วัชรพล สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ณรงค์ เลิศกิตศิริ กัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ร่วมกับมูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน โดย กนิษฐ์ สารสิน ร่วมมอบผ้าห่มเครื่องกันหนาว อุปกรณ์กีฬาให้ กับข้าราชการทหาร ตำรวจ ครู นักเรียน และชาวบ้านโดยรอบ รร.ดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) ดอยแม่สลอง จังหวัดเชียงราย โดยมี เกศรา มัญชุศรี รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รศ.ดร.สันติ ถิรพัฒน์ ร่วมพิธี.