วางผังเมือง

เรียนเชิญเข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการจัดทำผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล “Mahanakhon 2580 : Towards the Metropolis of Asia” ในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 8.30 – 15.30 น ณ ห้องแกรนด์บอลลูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัล กรุงเทพมหานคร

เรียนเชิญเข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการจัดทำผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  “Mahanakhon 2580 : Towards the Metropolis of Asia” ในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 8.30 – 15.30 น ณ ห้องแกรนด์บอลลูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัล กรุงเทพมหานคร

เรียนเชิญเข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการจัดทำผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล “Mahanakhon 2580 : Towards the Metropolis of Asia” ในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 8.30 – 15.30 น ณ ห้องแกรนด์บอลลูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัล กรุงเทพมหานคร โครงการจัดทำผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเป้าหมายเพื่อจัดทำแผนผังชี้นำการใช้ประโยชน์ที่ดินและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลโดยรอบ ซึ่งได้แก่ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม ภายใต้วิสัยทัศน์ “ภาคมหานครแห่งเอเชีย (The Greater Region of Asia)” โดยในงานดังกล่าว จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Mahanakhon 2580 : Towards the Metropolis of Asia” เพื่อเพิ่มศักยภาพภาคมหานครและ ในการรองรับบทบาทเมืองศูนย์กลางสำคัญของภาคเอเชียอาคเนย์ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านการค้าและการบริการ […]