วารสาร ISJET

ขอเชิญส่งบทความลงวารสาร International Scientific Journal of Engineering and Technology (ISJET)

ขอเชิญส่งบทความลงวารสาร International Scientific Journal of Engineering and Technology (ISJET)

สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความลงวารสาร International Scientific Journal of Engineering (ISJET) ซึ่งเป็นวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม) ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ https://isjet.pim.ac.th หรือติดต่อสอบถามที่ กองบรรณาธิการวารสาร ISJET โทร. 02-855-1560 E-mail: suchindacha@pim.ac.th