วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี . โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี

“DPU” จับมือ “สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย” ผุดสถาบันนวัตกรรม SME สร้างความแข็งแกร่งธุรกิจเล็ก-กลาง

ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เปิดเผยถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยในการจัดตั้งสถาบันเพื่อการนวัตกรรมเอสเอ็มอี (Institute for SME Innovation ; ISI) เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง อีกทั้งยังช่วยขับเคลื่อนและเพิ่มขีดความสามารถให้กับเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย สำหรับการตกลงร่วมมือทางธุรกิจระหว่างมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยนั้น เป็นผลมาจากทั้ง 2 องค์กรมีแนวคิดต่อธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่สอดคล้องกัน โดยพิจารณาได้จากแนวคิดของสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยคือ “รวมพลคนตัวเล็ก เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” ขณะที่ปรัชญาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์คือ “นักธุรกิจคือผู้สร้างชาติ” จึงมั่นใจว่าความร่วมมือในการจัดตั้งสถาบันเพื่อการนวัตกรรมเอสเอ็มอีครั้งนี้จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และช่วยต่อยอดการดำเนินธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) กล่าวว่า สถาบันเพื่อการนวัตกรรมเอสเอ็มอี อยู่ภายใต้การดูแลของวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ คือ เป็นสถาบันหลักในการประสานงานเพื่อความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยและมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รวมทั้งจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวในมิติต่าง ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของสมาพันธ์ฯ รวมถึงจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางของไทย พร้อมกันนี้รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อเผยแพร่ และสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่เป็นสมาชิกของสหพันธ์ฯ และสนับสนุนงานในด้านต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางของไทยให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

CIBA มธบ.เปิดตัวหลักสูตรใหม่ ยุคดิจิทัลตอบโจทย์ Thailand 4.0 และเปิดตัวห้องเรียน Startup”

CIBA มธบ.เปิดตัวหลักสูตรใหม่ ยุคดิจิทัลตอบโจทย์ Thailand 4.0 และเปิดตัวห้องเรียน Startup”

เนื่องด้วยวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี(CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์(มธบ.) เล็งเห็นถึงความสำคัญของนโยบายรัฐบาลภายใต้แนวคิดThailand 4.0 พร้อมทั้งการปรับปรุงระบบการศึกษาไทยให้มีความทันสมัยฉีกรูปแบบการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาตรีแบบดั้งเดิม จึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้มีความทันสมัยสอดคล้องต่อความต้องการของนักศึกษา ซึ่งจะเป็นตลาดแรงงานที่สำคัญในอนาคต โดยเฉพาะ Capstone และ GenEd รวมทั้งเปิดตัวห้องเรียน Startup ที่ให้นักศึกษาได้ทดลองสร้างธุรกิจ Startup จริง ทั้งนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าว “เปิดตัวหลักสูตรใหม่ ยุคดิจิทัลตอบโจทย์ Thailand 4.0 และเปิดตัวห้องเรียน Startup” ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 12.30 – 14.30 น. ณ DPU Makerspace ห้องสมุด ชั้น 3 โดยมี ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) แถลงข่าวในหัวข้อ เปิดตัวการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ Capstone และ GenEd พร้อมห้องเรียน DPU Makerspace และ ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู […]

CIBA Festival ครั้งที่ 2 ตลาดนัดสร้างสรรค์ส่งเสริมเอสเอ็มอีไทย

CIBA Festival ครั้งที่ 2 ตลาดนัดสร้างสรรค์ส่งเสริมเอสเอ็มอีไทย

ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เปิดเผยว่า CIBA มธบ.เตรียมจัดกิจกรรม CIBA Festival ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “มหกรรมเปิดตลาด เดินเพลิน ช๊อป แชะ กับร้านอาหารติดล้อ” ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 – 17.30 น. ณ บริเวณภายในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สำหรับการจัดกิจกรรม CIBA Festival ครั้งนี้เป็นการรวบรวมร้านค้า Innovative SMEs และผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์กลุ่ม Food Truck จำนวน 30 คัน รวมทั้งนักศึกษาที่สนใจทำธุรกิจ Startup มาร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในกลุ่ม lifestyles รวมทั้งอาหารในราคาพิเศษแก่นักศึกษาและประชาชนโดยทั่วไป นอกจากนี้การจัดงานดังกล่าวยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือกับกลุ่มผู้ประกอบการ Food Truck ให้มีการพัฒนามาตรฐานการประกอบการและการขยายช่องทางการตลาดที่ดีขึ้น ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการเดินหน้าผลักดันกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา SME ไทยและเชื่อมโยงไปสู่สร้างความร่วมมือในด้านอื่นๆ ที่สอดคล้องกับพันธกิจของ […]

CIBA จับมือ อินฟอร์ เร่งเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีนักศึกษาไทย

CIBA จับมือ อินฟอร์ เร่งเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีนักศึกษาไทย

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์(มธบ.) ผนึก อินฟอร์ ประกาศร่วมมือยกระดับการศึกษาไทยผ่านโครงการพันธมิตรด้านการศึกษา (Education Alliance Program หรือ EAP) หวังส่งเสริมพัฒนาทักษะและขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีของนักศึกษาไทย ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เปิดเผยว่า วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) ร่วมมือกับ อินฟอร์ ผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นเชิงธุรกิจชั้นนำสำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะด้านและสำหรับรองรับระบบคลาวด์ เพื่อยกระดับการศึกษาผ่านโครงการพันธมิตรด้านการศึกษา(Education Alliance Program หรือ EAP) หวังให้นักศึกษาของ CIBA ได้เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ รวมทั้งแพลทฟอร์มการเรียนรู้การใช้ซอฟต์แวร์อินฟอร์ ซันซิสเต็มส์ ซึ่งครอบคลุมอินฟอร์ ซันซิสเต็มส์ ไฟแนนเชียลส์ (Infor SunSystems Financials) และอินฟอร์ บีไอ คิวแอนด์เอ (Infor BI Q&A) อีกทั้งยังได้รับการบริการด้วยซอฟต์แวร์ (SaaS) คลาวด์ ซันซิสเต็มส์ ไฟแนนเชียลส์ของอินฟอร์ นับเป็นความร่วมมือระหว่างอินฟอร์กับสถาบันการศึกษาของไทยเป็นครั้งแรกในภูมิภาคอาเซียน “การจับมือเป็นพันธมิตรกับอินฟอร์ครั้งนี้ จะช่วยให้นักศึกษาของ CIBA […]

เชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าวโครงการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี “สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร” ครั้งที่ 4

ในอังคารที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าวโครงการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี “สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร” ครั้งที่ 4 โดยมี ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) กล่าวถึงภาพรวมของโครงการและกิจกรรมทั้งหมด และ นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้เกียรติมาร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัล ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์