ศธ.ชูผลงาน 4 ปี

ศธ.ชูผลงาน 4 ปี ขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาชายแดนภาคใต้ 6 ด้านสร้างรากฐานการศึกษาสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ศธ.ชูผลงาน 4 ปี ขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาชายแดนภาคใต้ 6 ด้านสร้างรากฐานการศึกษาสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

กระทรวงศึกษาธิการเผยรูปธรรมความสำเร็จ 6 ด้าน ของ “การขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้” ตลอดระยะเวลา 4 ปี ที่มุ่งเน้นให้เกิดการทำงานเน้นการบูรณาการความร่วมมือทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว “MOE one team” เพื่อให้การศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญนำไปสู่การพัฒนาประเทศ ด้วยความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ในระยะ 4 ปีที่ผ่านมาที่เข้ามารับผิดชอบการทำงานเพื่อพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ทำงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยหลักสำคัญคือ “การศึกษาถือเป็นทรัพยากรอันมีค่าของประชาชน” หากสามารถจัดการเรียนการสอนได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจ ภายใต้การทำงานที่เป็น “MOE one team” เกิดการทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวของกระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศปบ.จชต.) หรือกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เป็นหน่วยงานหลักในการประสานแผนการทำงานร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 7 ยะลา มุ่งเน้นการปฏิบัติภารกิจในระดับพื้นที่ ผ่านการอำนวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ให้เกิดการทำงานเชิงบูรณาการ อันจะส่งผลให้การทำงานเกิดคุณค่า เกิดประโยชน์สูงสุด ผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในภารกิจหลัก 6 ด้าน ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมาอย่างมีประสิทธิภาพ […]