ศปบ.จชต.

ศธ.ยึดแนวทางพระราชทานยกระดับการศึกษาพื้นที่ชายแดนใต้

ศธ.ยึดแนวทางพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” ยกระดับการศึกษา เน้นเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องวัฒนธรรมพื้นที่ ตามแผนยุทธศาสตร์การศึกษาชายแดนใต้ระยะ 20 ปี กระทรวงศึกษาธิการย้ำความสำคัญของ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี ที่ยึดตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการศึกษาแห่งชาติ ระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ขณะเดียวกัน สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 เน้นการปฏิบัติภารกิจในระดับพื้นที่แบบบูรณาการให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี ควบคู่กับแผนพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ผ่านการอำนวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษา และหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึง (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ของกระทรวงศึกษาธิการ ว่า ร่างแผนฯ ดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน […]