ศรีนครินทรวิโรฒ

ขอเชิญอาจารย์ นิสิต และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมสัมมนาพิเศษ อุดมศึกษา อุดมปัญญา สรรค์สร้างงานวิจัย

ขอเชิญอาจารย์ นิสิต และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมสัมมนาพิเศษ อุดมศึกษา อุดมปัญญา สรรค์สร้างงานวิจัย

นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดสัมมนาปัญหาการวิจัยทางการจัดการการอุดมศึกษา ไขประเด็นปัญหา เกาะติดแนวโน้มด้านอุดมศึกษาไทยจากผู้เชี่ยวชาญในแวดวงอุดมศึกษา พร้อมเจาะลึกเทคนิคการสืบค้น ทบทวน และประเมินวรรณกรรมอย่างได้ผล สามารถออกแบบวิธีวิจัย เลือกใช้สถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ “ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการอุดมศึกษา” 17 กุมภาพันธ์ 2561 โดย รศ.ดร.สุบิน ยุระรัช เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ “การออกแบบวิธีดำเนินการวิจัย และการเลือกใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล” 24 กุมภาพันธ์ 2561 โดย รศ.วัฒนา สุนทรธัย เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงทะเบียนฟรีล่วงหน้า […]

ขอเชิญอาจารย์ นิสิต และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมสัมมนาพิเศษ อุดมศึกษา อุดมปัญญา สรรค์สร้างงานวิจัย

ขอเชิญอาจารย์ นิสิต และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมสัมมนาพิเศษ อุดมศึกษา อุดมปัญญา สรรค์สร้างงานวิจัย

นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดสัมมนาปัญหาการวิจัยทางการจัดการการอุดมศึกษา ไขประเด็นปัญหา เกาะติดแนวโน้มด้านอุดมศึกษาไทยจากผู้เชี่ยวชาญในแวดวงอุดมศึกษา พร้อมเจาะลึกเทคนิคการสืบค้น ทบทวน และประเมินวรรณกรรมอย่างได้ผล สามารถออกแบบวิธีวิจัย เลือกใช้สถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ “สถานการณ์ และทิศทางการวิจัยทางการจัดการการอุดมศึกษา” 11 กุมภาพันธ์ 2561 โดย ศ.กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท “ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการอุดมศึกษา” 17 กุมภาพันธ์ 2561 โดย รศ.ดร.สุบิน ยุระรัช เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ “การออกแบบวิธีดำเนินการวิจัย และการเลือกใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล” 24 กุมภาพันธ์ 2561 […]

ขอเชิญอาจารย์ นิสิต และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมสัมมนาพิเศษ อุดมศึกษา อุดมปัญญา สรรค์สร้างงานวิจัย

ขอเชิญอาจารย์ นิสิต และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมสัมมนาพิเศษ อุดมศึกษา อุดมปัญญา สรรค์สร้างงานวิจัย

นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดสัมมนาปัญหาการวิจัยทางการจัดการการอุดมศึกษา ไขประเด็นปัญหา เกาะติดแนวโน้มด้านอุดมศึกษาไทยจากผู้เชี่ยวชาญในแวดวงอุดมศึกษา พร้อมเจาะลึกเทคนิคการสืบค้น ทบทวน และประเมินวรรณกรรมอย่างได้ผล สามารถออกแบบวิธีวิจัย เลือกใช้สถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ “สถานการณ์ และทิศทางการวิจัยทางการจัดการการอุดมศึกษา” 11 กุมภาพันธ์ 2561 โดย ศ.กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท “ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการอุดมศึกษา” 17 กุมภาพันธ์ 2561 โดย รศ.ดร.สุบิน ยุระรัช เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ “การออกแบบวิธีดำเนินการวิจัย และการเลือกใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล” 24 กุมภาพันธ์ 2561 […]