ศาลากลาง

ดันภาครัฐขับเคลื่อน Safety Thailand เล็งจัดซ้อมดับเพลิง-อพยพหนีไฟในศาลากลางทั่วประเทศ

ดันภาครัฐขับเคลื่อน Safety Thailand  เล็งจัดซ้อมดับเพลิง-อพยพหนีไฟในศาลากลางทั่วประเทศ

เร่งเดินเครื่อง Safety Thailand แรงงานดันภาครัฐพัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัยเล็งจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศ นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยว่า พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบนโยบายเร่งด่วนในการขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand เพื่อให้แรงงานมีความปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยดี และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินการดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นการนำนโยบายลงสู่การปฏิบัติจากภาครัฐสู่ประชาชน กสร.ได้ร่วมกับหน่วยงานราชการทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ในการจัดให้มีมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน นอกจากนี้ได้กำหนดเป้าหมายดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศ 76 จังหวัด เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงาน ประชาชนผู้มาใช้บริการ และผู้ที่เกี่ยวข้องมีความปลอดภัย รวมทั้งเป็นการนำร่องให้แก่ส่วนราชการและขยายผลให้แก่ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเป็นแบบอย่างให้กับภาคเอกชนตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานด้วย อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 กำหนดให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และกิจการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จัดให้มีมาตรฐานในการทำงานของหน่วยงานของตนไม่ต่ำกว่ามาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และต้องจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในหน่วยงานราชการ ซึ่งเป็นข้อกำหนดตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555